Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.”

 

 

 

Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust.1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2 tej ustawy.

 

 

 

1.           Termin realizacji zamówienia – od01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie Rozdziału XVI siwz.

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)                  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)                  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)                  dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)                  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)                  nie podlega wykluczeniu na podstawie Rozdziału XVI siwz.

 

4.        W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące  dokumenty:

 

1)       aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert, lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2)       Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151 z późn. zm.).

 

3)       Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

4)       Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012.

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Agnieszka Skotnicka – tel. 091 44 26 276.

 

8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

9.      Oferty należy składać w terminie do dnia 26.11.2012r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.

 

10.   Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 26.11.2012r.o godz. 1130  w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323– III piętro sala konferencyjna.

 

11.   W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

12.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

13.   Termin związania ofertą – 60 dni

 

14.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal._nr_5.pdf (PDF, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-14 14:16:36 121KB 467 razy
2 zal._nr_10_wykaz_szkodowosci_z_trzech_ostatnich_lat_.pdf (PDF, 226KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-15 09:29:36 226KB 49 razy
3 zal._nr_6__Wykaz_maszyn_i_urzadzen_do_ubezpieczenia_maszyn_od_awari..._.pdf (PDF, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-15 09:29:31 152KB 105 razy
4 zal._nr_13.pdf (PDF, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-14 14:17:26 121KB 491 razy
5 zalacznik_nr_9_wykaz_lokalizacji_do_ubezpieczenia.pdf (PDF, 105KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-14 14:17:03 105KB 462 razy
6 zal._nr_12_wykaz_sprzA_tu_elektronicznego_do_ubezpieczenia_sprzetu_.pdf (PDF, 220KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-15 09:29:42 220KB 42 razy
7 zal._nr_8.pdf (PDF, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-14 14:16:56 100KB 471 razy
8 zal._nr_2.pdf (PDF, 187KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-14 14:16:21 187KB 467 razy
9 zal._nr_4.pdf (PDF, 82.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-14 14:16:31 82.KB 472 razy
10 SIWZ.pdf (PDF, 253KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-14 14:16:07 253KB 529 razy
11 zalacznik_nr_11__wykaz_maszyn_i_urzadzen_do_ubezpieczenia_od_wszystkich_ryzyk_(pojazdy_i_zabudowy_specjalne).pdf (PDF, 183KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-14 14:17:14 183KB 499 razy
12 zal._nr_1.pdf (PDF, 239KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-14 14:16:15 239KB 484 razy
13 zalacznik_nr_7_Wykaz_pojazdow_do_ubezpieczenia.pdf (PDF, 440KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-14 14:16:50 440KB 483 razy
14 zal._nr_3.pdf (PDF, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-14 14:16:26 80.KB 468 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pyt_i_odp_na_strone_3.doc (DOC, 27KB) 2012-11-29 11:16:40 27KB 583 razy
2 pyt_i_odp_na_strone_2.doc (DOC, 61KB) 2012-11-27 14:43:25 61KB 716 razy
3 Zal._do_pyt._nr_17.pdf (PDF, 126KB) 2012-11-27 14:43:33 126KB 1382 razy
4 wyjaA_nienia_siwz.pdf (PDF, 128KB) 2012-11-20 08:25:07 128KB 603 razy
Odwołania
1 zmiana_terminu.pdf (PDF, 220KB) 2012-11-20 08:25:23 220KB 572 razy
Wynik postępowania
1 INFORMACJA_O_WYBORZE_OFERTY.doc (DOC, 35KB) 2012-12-18 14:02:38 35KB 610 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 14-11-2012 14:16:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Skotnicka 14-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 18-12-2012 14:03:22