Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNY ZAKUP BETONÓW

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNY ZAKUP BETONÓW”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)                  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)                  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)                  dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)                  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)                  nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4.        W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania

       określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie

       pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące

       dokumenty:

 

1)       aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012.

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Jarosław Skobel – tel. 091 489 88 18.

 

8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.   Oferty należy składać w terminie do dnia 14.11.2012r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.

 

11.   Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 14.11.2012r.o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323– III piętro sala konferencyjna.

 

12.   W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.   Termin związania ofertą – 60 dni

 

15.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 62KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-30 09:03:54 62KB 139 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 109KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-30 09:04:13 109KB 140 razy
3 OSWIADCZENIE__NR_1.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-30 09:04:01 81.KB 139 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 255KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-30 09:03:46 255KB 167 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-30 09:04:07 75.KB 135 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 33.KB) 2012-12-10 10:14:07 33.KB 431 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 30-10-2012 09:03:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 30-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 10-12-2012 10:14:07