Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

„DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH”

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

1. Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2012r.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga !
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawia wraz z ofertą przetargową następujące dokumenty:

a) specyfikacja techniczna (karta katalogowa) dla przedmiotu zamówienia charakteryzującą co najmniej podstawowe parametry produktu (dotyczy wszystkich części)

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012

8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: w sprawach formalnych Marek Kowalski – tel.: 091 489 88 13

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (7 części):
Zadanie nr 1 – Chromatograf gazowy GC
Zadanie nr 2 – System destylacyjny
Zadanie nr 3 – Tlenomierze
Zadanie nr 4 – System do uzdatniania wody
Zadanie nr 5 – Stoły wagowe
Zadanie nr 6 – Biurety cyfrowe
Zadanie nr 7 – Suszarka laboratoryjna

10. Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 13.11.2012r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2012r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro.

13. Wadium w wysokości: zadanie nr 1 – 4.200,00 zł; zadanie nr 2 – 1.000,00 zł; zadanie nr 3 – 500,00 zł; zadanie nr 4 – 500 zł; zadanie nr 5 – 500,00 zł; zadanie nr 6 – 500,00 zł zadanie nr 7 – 500,00 zł; należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360; SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

14. Kryterium oceny ofert: cena netto za część – 100%

15. Termin związania ofertą – 60 dni

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_po_modyfikacji_terminu.pdf (PDF, 108KB) 2012-11-06 13:50:05 108KB 500 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 124KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-25 14:37:28 124KB 160 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 160KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-25 14:37:14 160KB 154 razy
3 OSWIADCZENIE_NR_3.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-25 14:37:38 111KB 165 razy
4 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-25 14:37:33 112KB 137 razy
5 FORMULARZ_NR_1_urz_lab_2012_po_modyfikacji.pdf (PDF, 200KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-06 13:48:50 200KB 41 razy
6 SIWZ_urzadzenia_laboratoryjne_2012_po_modyfikacji_terminu.pdf (PDF, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-06 13:49:17 269KB 70 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pismo_wyjasniajace_sprzet_lab_2012_ogA_oszenie_I.pdf (PDF, 125KB) 2012-11-06 13:50:26 125KB 497 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_urzadzenia_lab_2012.pdf (PDF, 95.KB) 2013-01-14 09:12:29 95.KB 598 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 25-10-2012 14:36:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 25-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 14-01-2013 15:05:30