Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rozbudowa bazy serwerowej oraz macierzy dyskowej eksploatowanej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71?682 Szczecin wpisana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości  216.686.000 zł, adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej  400.000 €  pt. :

”Rozbudowa bazy serwerowej oraz macierzy dyskowej eksploatowanej
w ZWiK  Sp. z o. o. w Szczecinie”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie ” przetargu nieograniczonego ” z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zamówienie sektorowe.

1.           Przedmiotem zamówienia jest

 

”Rozbudowa bazy serwerowej oraz macierzy dyskowej eksploatowanej
w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie”.

W ramach zamówienia realizowane będą: 

 

I.         DOSTAWY:

1.            Moduł światłowodowy 1000baseZX                                              1 szt.

2.            Moduł światłowodowy 1000BaseLX/LH                                       1 szt.

3.            Moduł światłowodowy 1000BASE-LX SFP Transceiver                 1 szt.

4.            Moduł światłowodowy  1000BASE-LX/LH SFP                            1 szt.

5.            Przełącznik zarządzany 48 portów z 3 letnią gwarancją                  1 szt.

6.            Przełącznik zarządzany 24 portów z 3 letnią gwarancją                  1 szt.

7.            Rozbudowa macierzy MSA 2000                                                  1 szt.

8.            Wykonanie przeglądu „0” i przedłużenie gwarancji producenta (CarePack) na klatkę HP Blade 3000 wraz z serwerami i wyposażeniem;

9.            Licencje dostępowe na urządzenia (CAL device Windows Server 2012)           400 szt.

10.         Akumulator do laptopa TOSHIBA Satellite Pro U400-13D            1 szt.

11.         Windows 7 Ultimate (MOLP)                                                       5 szt.

12.         FortiCare do urządzeń Fortigate 310B na 1 rok                              2szt.
FC-10-00312-900-02DD 8x5 Bundle Renewal

13.         FortiCare do urządzenia Fortianalyzer 400B na 1 rok                     1szt.
FC-10-L0402-311-02-DD 8x5 Enhanced FortiCare

14.         Licencja Premium programu LANSWEEPER                               1 szt.

15.         Serwer DL360 G7                                                                        1 szt.

16.         Licencje Vmware                                                                         1 kpl.

17.         Rozbudowa serwera ProLiant BL460c G6                                     1 szt.

 

II.   USŁUGI:

 

1.         aktualizacja firmware we wszystkich urządzeniach klatki HP Blade 3000 (przygotowanie do przeglądu „0”);

2.         aktualizacja infrastruktury VMware Vsphere do najnowszej wersji (3 serwery ESX, Vcenter, VDR itp)

3.         instalacja serwerów wirtualnych Windows 2008 r2 (3 szt.) w środowisku VMware VSphere 5 Enterprise;

4.         podniesienie funkcjonalności domeny Active Directory 2000 do Active Directory 2008 wraz z przeniesieniem funkcjonalności na nowe kontrolery domeny (2 szt.);

5.         przeniesienie usług serwera DHCP, DNS i innych z obecnych serwerów AD na nowe;

6.         rekonfiguracja pozostałych serwerów i urządzeń sieciowych w związku ze zmiana serwerów domeny;

7.         instalacja i konfiguracja serwera Radius (Network Policy Server - Windows 2008) w połączeniu z urządzeniem FORTIGATE;

8.         konfiguracja backup’u zainstalowanych serwerów z wykorzystaniem VDR lub vSphere Data Protection oraz nowego serwera;

9.         konfiguracja oprogramowania zarządzającego UPS’ami i serwerów VMware ESXi 5;

10.      optymalizacja środowiska VMware pod względem wydajności;

11.      instalacja i uruchomienie serwera HP DL 360 G7;

12.      instalacja i konfiguracja serwera VMware;

13.      konfiguracja macierzy MSA 2000;

14.      rozbudowa serwera HP ProLiant BL460c G6;

15.      szkolenie pracowników Działu Informatyki Zamawiającego w zakresie obsługi systemu (8h).

2.         Termin wykonania zamówienia.

Przedmiotowe zamówienie powinno być wykonane w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. Wykonawca w swojej ofercie określi realny termin, uwzględniający wykonanie wszystkich przewidzianych zamówieniem dostaw i usług.

3.         Prawidłowo złożona oferta zawiera następujące dokumenty :

a)      ofertę warunków wykonania zamówienia  (formularz nr 1);

b)     oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt. 4.1. rozdziału III SIWZ (formularz nr 2);

c)      aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

d)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

e)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS;

f)      aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, o których mowa w pkt. 4.2.6. rozdziału III SIWZ;

g)     referencje, Deklaracje Zgodności, o których mowa w pkt. 4.4 rozdziału III SIWZ;

h)     dowód wniesienia wadium;

i)       opis przedmiotu oferty: oferowany sprzęt.

 

Uwaga:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej.

4.          W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ  zamieszczonej na stronie internetowej ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.

 

5.       Wadium  

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 4.000 zł. przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I O/Szczecin nr  28 1240 3813 1111 0000 4375 6360,

do dnia: 24.10.2012  do godz. 10 30

Inne formy wadium określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

6.         Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami :

Kierownik Działu Informatyki mgr Ewa Kolasińska, tel. (091) 44-26-228,  e?mail : ewakol@zwik.szczecin.pl

7.                SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ i odpowiedzi na pytania  Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zakładu.

 

8.         Oferty należy składać w terminie do dnia 24.10.2012 do godz.10 30 w Sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie.

 

9.         Otwarcie ofert odbędzie się w dniu : 24.10.2012 o godz.11  w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy  ul. Maksymiliana  Golisza 10  w Szczeciniew sali nr 321.

 

10.       Kryterium oceny: cena 100 %

11.       Termin związania ofertą: 60 dni.

12.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej lub częściowej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_.doc (DOC, 66KB) 2012-10-16 09:31:18 66KB 466 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_1.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 09:30:03 34KB 69 razy
2 wzor_UMOWy.doc (DOC, 93KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 09:30:22 93KB 67 razy
3 SIWZ.doc (DOC, 203KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 09:29:56 203KB 94 razy
4 zal_nr_1_.doc (DOC, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 09:30:33 121KB 77 razy
5 zalacznik_nr_2.xls (XLS, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 09:30:47 23.KB 70 razy
6 FORMULARZ_2.doc (DOC, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-16 09:30:09 23.KB 68 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pytanie_i_odpowiedz_1.docx (DOCX, 10.KB) 2012-10-19 07:39:21 10.KB 421 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.docx (DOCX, 16.KB) 2012-12-06 11:23:35 16.KB 409 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 16-10-2012 09:29:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Weckwerth 16-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 06-12-2012 11:23:35