Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych oraz odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie

 

 

Szczecin, dn. 10.10.2012r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Spółka z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza  przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych
o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych oraz odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie”

 

   Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)       nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4.      W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający dopuszcza również złożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż                          3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga !

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić  następujące dokumenty:

 

a)      deklarację zgodności z obowiązującymi polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii Europejskiej wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela dla każdej pozycji zadania nr 1, zadania nr 4 i zadania nr 5;

b)      kartę charakterystyki lub kartę katalogową lub oświadczenie producenta lub specyfikację techniczną w której powinny znaleźć się następujące informację: nazwa produktu, z jakiego rodzaju tkaniny wykonany jest gotowy wyrób oraz wskazanie norm na podstawie których wykonano gotowy wyrób – dotyczy to każdej pozycji
w zadaniu nr 1;

 

7.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012

 

8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska – tel. 091 489-88-10; Jarosław Skobel – tel. 091 489-88-18

 

9.      Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - 5 zadań.

 

10.    Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11.    Oferty należy składać w terminie do dnia 26.10.2012r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.

 

12.    Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 26.10.2012r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro sala konferencyjna.

 

13.    Wadium w wysokości: na zadanie nr 1 – 2.000,00 zł, na zadanie nr 2 – 1.500,00 zł, na zadanie nr 5 – 1.000,00 zł, należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360; SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w zakresie zadania nr 3 i zadania nr 4.

 

14.    Kryterium oceny: cena - 100%

 

15.    Termin związania ofertą – 60 dni

 

16.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_nr_1_-_Szczegolowy_opis_przedmoiotu_zamowienia.pdf (PDF, 124KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-12 08:35:34 124KB 214 razy
2 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 91.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-12 08:34:48 91.KB 179 razy
3 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_5.xls (XLS, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-12 08:34:22 152KB 164 razy
4 UMOWA.pdf (PDF, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-12 08:35:08 121KB 155 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_3.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-12 08:35:01 123KB 156 razy
6 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_1.xls (XLS, 162KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-12 08:34:01 162KB 192 razy
7 SIWZ.pdf (PDF, 292KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-12 08:33:50 292KB 222 razy
8 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 79.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-12 08:34:54 79.KB 175 razy
9 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_4.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-12 08:34:18 150KB 166 razy
10 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wisywania_cen_zadanie_nr_3.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-12 08:34:13 150KB 168 razy
11 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywanai_cen_zadanie_nr_2.xls (XLS, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-12 08:34:07 151KB 188 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_koncowe_na_dostawe_rekawic.doc (DOC, 26KB) 2012-12-31 09:11:13 26KB 457 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 12-10-2012 08:33:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Krupińska 12-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 31-12-2012 09:11:13