Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA BLOCZKÓW BETONOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY CHODNIKOWYCH, PŁYTEK CHODNIKOWYCH, PŁYT JOMBO, TRYLINKI SZAREJ ORAZ CEGŁY KLINKIEROWEJ KANALIZACYJNEJ I CEMENTU CEM II 32,5

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą

 

 „SUKCESYWNA DOSTAWA BLOCZKÓW BETONOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY CHODNIKOWYCH, PŁYTEK CHODNIKOWYCH, PŁYT JOMBO, TRYLINKI SZAREJ

ORAZ

CEGŁY KLINKIEROWEJ KANALIZACYJNEJ I CEMENTU CEM II 32,5”

 

Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)                  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)                  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)                  dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)                  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)                  nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4       W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert, lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012.

 

7       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Bogusława Kęska - tel: 091 489 88 11; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8       Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba zadań 4

 

9       Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10     Oferty należy składać w terminie do dnia 24.10.2012r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.

 

11    Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 24.10.2012r.o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro sala konferencyjna.

 

12    W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

13    Kryterium oceny: cena - 100%

 

14    Termin związania ofertą – 60 dni

 

15    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 umowa.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-10 10:06:22 112KB 113 razy
2 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-10 10:06:28 84.KB 112 razy
3 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_4.xls (XLS, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-10 10:07:00 60.KB 110 razy
4 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_3.xls (XLS, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-10 10:06:55 60.KB 110 razy
5 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_1.xls (XLS, 62KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-10 10:06:41 62KB 113 razy
6 SIWZ.pdf (PDF, 253KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-10 10:06:15 253KB 116 razy
7 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-10 10:06:33 80.KB 108 razy
8 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_2.xls (XLS, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-10 10:06:48 60.KB 114 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 29KB) 2012-11-19 09:58:16 29KB 640 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 10-10-2012 10:06:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 10-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 26-11-2012 12:12:43