Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Usunięcie zapadnięć w chodniku i jezdni po robotach wodociągowo- kanalizacyjnych w ul. Perlistej, Złotowskiej, Na Stoku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   do 14.000 euro   na  Usunięcie zapadnięć w chodniku i jezdni po robotach wodociągowo- kanalizacyjnych w ul. Perlistej ,Złotowskiej , Na Stoku 

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl .

2.Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Dorota Kotwicka tel. ( 091)  442 – 61- 52

3.Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4.Termin  wykonania zamówienia : 30 dni od przekazania terenu budowy  

5.Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali:

   - co najmniej   2 robót budowlanych o dł. ca 100mb w ramach jednego zadania(umowy) polegające na budowie lub naprawie ulic, chodników.

c) dysponują:

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, tzn. uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy dla przedmiotowego zamówienia.

6.    Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8.Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

9.Oferty należy składać w terminie do dnia02.10. 2012r. do godz.1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu02.10.2012r. o godz.1005 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

10.Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do treści niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargowych określonych w SIWZ.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art.4 pkt 8 tej ustawy

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_drogi_Perlista.doc (DOC, 504KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-19 09:39:01 504KB 150 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_wynikow_przetargu.doc (DOC, 53.KB) 2012-10-15 14:15:31 53.KB 450 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 19-09-2012 09:39:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kotwicka 19-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 15-10-2012 14:15:31