Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ulicy Koszalińskiej w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   do 14.000 euro którego przedmiotem jest: 

 

„Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ulicy Koszalińskiej w Szczecinie”

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl .

2.Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Sławomira Jastrzębska  tel. ( 091)  44 26 258

3.Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4.Termin  wykonania zamówienia : do 30 października  2012 r.

5.Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b) dysponują:

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń  uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takimi jak: droga , w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, tzn. uprawniające do pełnienia kierownika budowy dla przedmiotowego zamówienia

6.    Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8.Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

9.Oferty należy składać w terminie do dnia 18.09. 2012 r. do godz.10,00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu18.09.2012r. o godz.1005 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

10.Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do treści niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargowych określonych w SIWZ.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art.4 pkt 8 tej ustawy

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_drogi_Koszalinska_1.doc (DOC, 483KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-11 09:40:39 483KB 102 razy
2 skan_mapa.jpg (JPG, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-11 09:40:50 1.9MB 79 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_wynikow_przetargu_-_Koszalinska.doc (DOC, 27KB) 2012-09-28 11:33:06 27KB 507 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 11-09-2012 09:40:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomira Jastrzębska 11-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 28-09-2012 11:33:06