Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Budziszyńskiej w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   do 14.000 euro   na  opracowanie dokumentacji projektowej pn

„Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Budziszyńskiej  w Szczecinie”

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl.

2.Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Dorota Kotwicka tel. ( 091)  442 – 61- 52

3.Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4.Termin  wykonania zamówienia : do końca 30 listopada  2013r

5.Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali:

   - co najmniej   2 projekty sieci wodociągowej co najmniej dn 110 o długości co najmniej 100m odcinka w ramach jednego zadania

c) dysponują:

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania  w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji projektanta  w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia, lub uprawnienia budowlane uprawniające tę osobę do pełnienia funkcji projektanta  w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym dany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), lub zamierzający świadczyć usługi w powyższym zakresie, jako usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.).

6.    Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8.Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

9.Oferty należy składać w terminie do dnia26.09. 2012r. do godz.955 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu26.09.2012r. o godz.1000 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

10.Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do treści niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargowych określonych w SIWZ.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art.4 pkt 8 tej ustawy  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_w_Interneci_Budziszynska.doc (DOC, 42KB) 2012-09-06 13:50:44 42KB 401 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Skrocona_SIWZ_na_projekt_magistrali_wod.w_ul._Budziszynskiej24.08.2012.doc (DOC, 576KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-06 13:50:44 576KB 168 razy
2 powstancA_w_wlkp_zakres_wymiany.jpg (JPG, 576KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-06 13:50:54 576KB 162 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_wynikow.doc (DOC, 55KB) 2012-10-15 14:09:33 55KB 460 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 06-09-2012 13:50:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kotwicka 06-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 15-10-2012 14:09:33