Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Wzmocnienie konstrukcji dachu w budynku filtrów węglowych i budynku pompowni pośredniej w ZPW Miedwie


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na wykonanie zadania pn. :

 

„Wzmocnienie konstrukcji dachu w budynku filtrów węglowych

i budynku pompowni pośredniej w ZPW Miedwie

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl, odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Modernizacji, pok. nr 316, w godzinach 800-1400 lub za zaliczeniem pocztowym 

2. Koszt udostępnienia materiałów : nieodpłatnie

3. Upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

w sprawach formalnych - P. Irena Chwaścińska - tel. 091 - 44 - 26 -168

w sprawach merytorycznych - P. Marian Mindziak tel. 609 - 027 - 331

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty przekazania placu budowy

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ,

b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia przejawiające się należytym wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych (wykonanych w ramach odrębnych umów), obejmujących w swoim zakresie montaż konstrukcji stalowych

c) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia, lub uprawnienia budowlane uprawniające tę osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym dany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), lub zamierzający świadczyć usługi w powyższym zakresie, jako usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.).

           Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ.

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy zawiera SIWZ.

8. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

9. Kryterium i sposób oceny ofert: cena (90%) i okres udzielonej rękojmi za wady (10%)

10. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.09.2012 r. do godz. 10.oo w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.

11. Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 17.09.2012 r. o godz. 10,05 w sali nr 323 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

12. Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do treści niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargowych określonych w SIWZ.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art. 133 ust.1 w zw. art.132 ust.1 pkt 4 oraz ust. 2 tej ustawy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_-_internet.doc (DOC, 37KB) 2012-09-03 13:53:51 37KB 454 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 K_2_tezniki_i_sciagi_hala_duza_Model_(1).pdf (PDF, 287KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-03 13:55:58 287KB 139 razy
2 K_1_dach_hala_duza_Model_(1).pdf (PDF, 961KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-03 13:55:51 961KB 148 razy
3 K_5_tezniki_i_sciagi_hala_mala_Model_(1).pdf (PDF, 607KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-03 13:56:21 607KB 134 razy
4 opis.pdf (PDF, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-03 13:54:44 80.KB 194 razy
5 K_4__dach_hala_mala_Model_(1).pdf (PDF, 708KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-03 13:56:14 708KB 141 razy
6 SIWZ_-dach_miedwie.doc (DOC, 680KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-03 13:53:51 680KB 148 razy
7 wzmocnienie_dachow_PRZEDMIAR.pdf (PDF, 67.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-03 13:54:38 67.KB 152 razy
8 K_3_wzmoc_platwi_hala_duza_Model_(1).pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-03 13:56:06 111KB 133 razy
Wynik postępowania
1 O_G_L_O_S_Z_E_N_I_E_o_wynikach.doc (DOC, 21.KB) 2012-09-25 12:14:54 21.KB 459 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_wynikach.doc (DOC, 21KB) 2012-10-15 14:36:17 21KB 431 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 03-09-2012 13:52:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Chwaścińska 03-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 16-10-2012 13:27:42