Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych
o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

W SZCZECINIE”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

 1. Termin realizacji zamówienia - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 5. nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza również złożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

 1. zaświadczenie Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzające, że producent przestrzega zasad wdrożonego systemu HACCP;

 

 1. aktualny protokół badania laboratoryjnego lub wynik badania laboratoryjnego lub świadectwo jakości, potwierdzony przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub Inspektorat Weterynarii lub laboratorium wewnętrzne producenta lub inne uprawnione laboratorium dla każdego zaoferowanego produktu wystawiony w 2012r. potwierdzający zgodność zaoferowanych produktów z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz. 279) - zalecane

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi ? zamówienia publiczne ? zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Bogusława Kęska - tel: 091 489-88-11; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 02.10.2012r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 - I piętro.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2012r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, przy
  ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 - III piętro sala konferencyjna.

 

 1. Wadium w wysokości: 2.000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360; SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

 1. Kryterium oceny: cena - 100%

 

 1. Termin związania ofertą - 60 dni

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 57.KB) 2012-08-30 10:57:55 57.KB 670 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-30 10:58:23 90.KB 260 razy
2 FORMULARZ_NR_1_-__do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-30 10:58:15 150KB 288 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-30 10:58:05 113KB 261 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 263KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-30 10:57:55 263KB 277 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 88.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-30 10:58:43 88.KB 265 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 29.KB) 2012-11-06 11:05:15 29.KB 637 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 30-08-2012 10:56:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 30-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 06-11-2012 11:05:31