Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Wykonanie i zamontowanie tablic pamiątkowych "Program "Poprawa jakości wody w Szczecinie - Etap II""

O G Ł O S Z E N I E  O  PRZETARGU

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie, ul Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony, na wykonanie zadania pn.:

„ Wykonanie i zamontowanie tablic pamiątkowych „Program „Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap II””

 Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U.z 2010r.,Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art.4    ust. 8 tej ustawy.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać   w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 307, w godzinach 800¸1400 , lub pobrać pod adresem internetowym www.zwik.szczecin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie,

2. Koszt udostępnienia materiałów :   bezpłatnie  

3. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Ireneusz Mikiewicz  tel. ( 091)  442 62 11,

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Termin  wykonania zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy.

6. Okres rękojmi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

7. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ ,tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

8. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

9. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia31.07.2012r. do godz.945 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu31.07.2012r. o godz.10 00 w sali nr 321 w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. ul. Golisza 10 w Szczecinie..

Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Tablice_pamiA_tkowe_POIA__II.doc (DOC, 354KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-24 09:51:32 354KB 99 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wynikach_postepowania_-_tablice.doc (DOC, 25KB) 2012-08-09 14:38:18 25KB 454 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_wynikach_postepowania.doc (DOC, 20.KB) 2012-08-20 13:35:59 20.KB 423 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 24-07-2012 09:51:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Mikiewicz 24-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 20-08-2012 13:35:59