Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA RUR PE DO WODY, KSZTAŁTEK PE ELEKTROOPOROWYCH, ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH DO RUR PE ORAZ PRZEJŚĆ MUROWYCH DO RUR PE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA RUR PE DO WODY, KSZTAŁTEK PE ELEKTROOPOROWYCH, ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH DO RUR PE ORAZ PRZEJŚĆ MUROWYCH DO RUR PE”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4
i ust. 2 w/w ustawy

 

1.          Termin realizacji zamówienia: Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte na okres 12 miesięcy licząc od dnia ich zawarcia

 

2.          W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3.          Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)     dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)     nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga !

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

 

5.     Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.       Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - liczba zadań – 4

Zadanie nr 1 – Rury PE do wody

Zadanie nr 2 – Kształtki PE elektrooporowe

Zadanie nr 3 – Złączki zaciskowe do rur PE

Zadanie nr 4 – Przejścia murowe ochronne do rur PE

 

9.       Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.    Oferty należy składać w terminie do dnia 31.07.2012r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro

 

11.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2012r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającegoprzy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr  323 – III piętro.

 

12.    Wadium w wysokości: zadanie nr 1 – 2.000,00 zł; zadanie nr 2 – 8.000,00 zł; zadanie nr 3
– 1.000,00 zł; zadanie nr 4 – 1.500,00 zł należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360; SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

13.    Kryterium oceny ofert: cena netto za zadanie – 100%

 

14.    Termin związania ofertą – 60 dni

 

15.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf (PDF, 107KB) 2012-07-13 14:31:55 107KB 479 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 138KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-13 14:31:12 138KB 164 razy
2 FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_1,nr_2,_nr_3_i_nr_4.xls (XLS, 241KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-16 14:02:40 241KB 141 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 122KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-13 14:31:55 122KB 157 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 275KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-13 14:31:35 275KB 203 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-13 14:31:24 77.KB 155 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_PE_2012.pdf (PDF, 93.KB) 2012-12-20 08:36:40 93.KB 679 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 13-07-2012 14:30:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 13-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 20-12-2012 08:36:40