Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYW PIASKU PŁUKANEGO, PIASKU ZASYPOWEGO I MIESZANKI KRUSZONEJ

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą

 

„SUKCESYWNADOSTAWA KRUSZYW

PIASKU PŁUKANEGO, PIASKU ZASYPOWEGO I MIESZANKI KRUSZONEJ”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.          Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.          W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.          Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)                posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)                posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)                dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)                znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)                nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający dopuszcza również złożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

    

5.     Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012.

 

7.     Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489 88 12; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

9.     Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.   Oferty należy składać w terminie do dnia 31.07.2012r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.

 

11.   Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 31.07.2012r. o  godz. 1215  w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro sala konferencyjna.

 

12.   W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

13.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.    Termin związania ofertą – 60 dni

 

15.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_kruszywa_po_modyfikacji.xls (XLS, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-13 07:48:43 59.KB 122 razy
2 SIWZ_kruszywa.pdf (PDF, 253KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-13 07:49:20 253KB 118 razy
3 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-13 07:48:57 80.KB 125 razy
4 UMOWA_kruszywa_pdf.pdf (PDF, 110KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-13 07:49:34 110KB 111 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 76.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-13 07:49:09 76.KB 108 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynik.doc (DOC, 38.KB) 2012-08-23 14:30:49 38.KB 443 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 13-07-2012 07:48:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Remiszewska 13-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 23-08-2012 14:30:49