Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U, KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U ORAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NIEWŁAZOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH
Z PVC-U, KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U

ORAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NIEWŁAZOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1)     Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2)     W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt.3 SIWZ.

 

3)     Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)     dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)     nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4)    W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga ! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga !

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

 

5)    Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     deklaracje zgodności z normą PN-EN 1401-1:2009 wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela – dotyczy całości asortymentu wyszczególnionego
w zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2

 

b)     deklaracje zgodności z normą PN-EN 124 wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela – dotyczy włazów wyszczególnionych w zadaniu nr 3

 

c)     deklaracje zgodności z normą PN-EN 13598-2 wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela - dotyczy studni kanalizacyjnych niewłazowych
z tworzywa sztucznego wyszczególnionych w zadaniu nr 3

 

6)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012.

 

7)     Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489 88 12; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8)     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (3 zadania)

 

9)     Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10)   Oferty należy składać w terminie do dnia 20.07.2012r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.

 

11)  Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 20.07.2012r.o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro sala konferencyjna.

 

12)  Wadium w wysokości na zadanie nr 1 – 1.000,00 zł, na zadanie  nr 2 – 1.000,00 zł,  na zadanie nr 3 – 500,00zł, należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ.

 

13)  Kryterium oceny: cena za zadanie nr 1 poz. 1 -  23 - 100%,  cena za zadanie nr  2  poz. 1 -  39 - 95%,  poz. 40– 110 -  5%; cena za zadanie nr 3 poz. 1 – 12 – 100%

 

14)Termin związania ofertą – 60 dni

 

15)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nich warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 89.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-03 09:41:13 89.KB 133 razy
2 formularz_nr_1_do_wstawiania_cen_i_obliczania.xls (XLS, 69KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-03 11:16:26 69KB 152 razy
3 Umowa.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-03 09:41:37 117KB 133 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 270KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-03 09:40:59 270KB 146 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-03 09:41:24 77.KB 130 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pismo_wyjasniajace.doc (DOC, 28KB) 2012-07-10 07:42:34 28KB 446 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku.doc (DOC, 30KB) 2012-08-20 09:08:38 30KB 598 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 03-07-2012 09:40:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Remiszewska 03-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 20-08-2012 09:08:38