Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa urządzeń do inspekcji TV sieci kanalizacyjnej

Szczecin, dn. 2012-06-21

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„Dostawa urządzeń do inspekcji TV sieci kanalizacyjnej”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.          Termin realizacji zamówienia – do 90 dni od daty zawarcia umowy

 

2.          W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.          Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)     dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)     nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający dopuszcza również złożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)    aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

5.     Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012.

 

7.     Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489-88-12; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

 

8.     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba zadań 3

 

9.     Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.   Oferty należy składać w terminie do dnia 16.07.2012r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2012r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  323 – III piętro sala konferencyjna.

 

12.   W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.   Termin związania ofertą – 60 dni

 

15.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_2.xls (XLS, 62.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-05 09:20:35 62.KB 43 razy
2 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 133KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-02 07:25:21 133KB 73 razy
3 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_3.xls (XLS, 59KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-05 09:20:41 59KB 53 razy
4 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_1.xls (XLS, 63KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-05 09:20:27 63KB 60 razy
5 UMOWA.pdf (PDF, 108KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-02 07:24:36 108KB 80 razy
6 OSWIADCZENIE_NR_3.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-02 07:25:37 111KB 69 razy
7 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-02 07:25:29 113KB 72 razy
8 SIWZ_urzadzenia_do_inspekcji_TV.pdf (PDF, 260KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-02 07:25:49 260KB 97 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 28KB) 2012-08-14 08:09:22 28KB 487 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 02-07-2012 07:24:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Remiszewska 02-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 14-08-2012 08:09:22