Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA TRANSFORMATORÓW OLEJOWYCH TRÓJFAZOWYCH

 

Szczecin, dn.21.06.2012

 

OGŁOSZENIE

 

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„DOSTAWA TRANSFORMATORÓW OLEJOWYCH TRÓJFAZOWYCH”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.          Termin realizacji zamówienia –do 90 dni od dnia zawarcia umowy

2.          W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

3.          Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)     dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)     nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający dopuszcza również złożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

5.     Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.     Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

6.1.          karty katalogowe zawierające informacje o zastosowanych rozwiązaniach techniczno – materiałowych.

 

6.2.          deklaracje zgodności dla przedmiotu zamówienia, wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzającą zgodność przedmiotu zamówienia
z obowiązującyminormami.

 

7.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia/lista/28.dhtml

 

8.     Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dominik Zakrzewski - tel: 091 489-88-14; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

 

9.     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Liczba zadań 2

 

10.   Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11.   Oferty należy składać w terminie do dnia 11.07.2012r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro.

 

12.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2012r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro.

 

13.   Wadium w wysokości  zadanie nr 1 – 3.000,00 zł, zadanie nr 2 – 3.900,00 zł należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ.

 

14.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

15.   Termin związania ofertą – 60 dni

 

16.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nich warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_transformatory.pdf (PDF, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-22 09:25:05 269KB 116 razy
2 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 82.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-22 09:27:06 82.KB 79 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-22 09:28:23 113KB 97 razy
4 OSWIADCZENIE_NR_3.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-22 09:27:58 111KB 94 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-22 09:27:31 75.KB 83 razy
6 FORMULARZ_NR_1_-___zadanie_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 148KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-22 09:25:18 148KB 92 razy
7 FORMULARZ_NR_1_-___zadanie_nr_2_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-22 09:26:34 149KB 93 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pismo_z_odpowiedzia_na_pytania.pdf (PDF, 100KB) 2012-07-09 12:41:07 100KB 474 razy
2 UMOWA_po_modyfikacji.pdf (PDF, 113KB) 2012-07-09 12:41:17 113KB 463 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 29KB) 2012-08-20 08:29:54 29KB 808 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 22-06-2012 09:25:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Zakrzewski 22-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 20-08-2012 08:29:54