Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasów w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia sektorowego  pn:

„ Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasów w Szczecinie”

 

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano- wykonawczym budowy kanalizacji sanitarnej  w   Dziale Inwestycji i Modernizacji  pok. nr 317, w godzinach 900¸1400.

2.Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Dorota Kotwicka tel. ( 091)  442 – 61- 52

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4.Termin  wykonania zamówienia : do  15.12.2012 r

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali  roboty  z zakresu co najmniej  dwóch  robót budowlanych polegających na budowie, lub   remoncie co najmniej 200mb  odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych każda.

6.Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8.Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena                        – 90%

 Rękojmia za wady    - 10 %

Oferty należy składać w terminie do dnia02.07. 2012r. do godz.1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu02.07.2012r. o godz.1005w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości20.000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – ( tekst jednolity: Dz.U.z 2010r Nr 113 poz.759 z póź.zm.) na podstawie art. 133 ust 1 w zw. z art.132 ust.1 pkt.4 oraz ust2 tej ustawy.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_w_Internecie_ul_Wczasow.doc (DOC, 41KB) 2012-06-15 08:51:02 41KB 462 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Odtworzenie_nawierzchni_ulic_i_raport_z_wizji_lokalnej._PB-W.zip (ZIP, 2.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-15 11:22:40 2.3MB 69 razy
2 SIWZ_WCZASOW.doc (DOC, 657KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-15 08:52:24 657KB 97 razy
3 budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_ul_wczasow._pb.zip (ZIP, 47.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-15 14:25:39 47.MB 72 razy
4 pozwolenie_na_budowe.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-15 11:13:45 1.0MB 70 razy
5 budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_ul_wczasow._pw.zip (ZIP, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-15 14:00:25 10.MB 69 razy
6 Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_ul_Wczasow._Przedmiar_robot.zip (ZIP, 306KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-15 11:21:20 306KB 86 razy
7 Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_ul_Wczasow._Specyfikacja_techniczna.zip (ZIP, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-15 11:21:47 101KB 71 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 skan.jpg (JPG, 551KB) 2012-06-28 12:14:11 551KB 502 razy
2 odpowiedzi_ul_Wczasow.doc (DOC, 51.KB) 2012-06-28 12:14:43 51.KB 482 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze.doc (DOC, 26KB) 2012-07-20 14:03:54 26KB 465 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 15-06-2012 08:48:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 15-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 20-07-2012 14:03:54