Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów "

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)                      na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.          Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

2.          W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.          Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

           pkt 3 Rozdziału III SIWZ.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie                    do ewidencji działalności gospodarczej ( dopuszcza się również wydruk z CEIDG) wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,            że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

5.   Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

6.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.     Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Elżbieta Brzeska - tel: 91 43 161 34.,        e-mail: e.brzeska@zwikszczecin.pl

 

8.     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: liczba zadań 2

 

9.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

10.   Oferty należy składać w terminie do dnia  26.06.2012 r. do godz.  1000 w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Golisza10, 71-682 Szczecin,pok.124 I piętro.

 

11.   Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 26.06.2012 r.o  godz. 1015   w siedzibie Zamawiającego,                    w Szczecinie przy ul Golisza 10 pok. nr  323 ,III piętro.

 

12.   W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

13.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.    Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_Nr_2_Formularz_kalkulacji_cenowej_dla_Zadania_Nr1_pkt_A.xls (XLS, 25KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-13 07:19:30 25KB 72 razy
2 Formularz__Nr_1.doc (DOC, 118KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-13 07:19:02 118KB 76 razy
3 SIWZ_opony_akumulatory.pdf (PDF, 258KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-13 07:18:43 258KB 83 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zalacznik_Nr_2_Formularz_kalkulacji_cenowej_dla_Zadania_Nr1_pkt_A.-wersja_poprawiona.xls (XLS, 25KB) 2012-06-22 09:31:15 25KB 475 razy
2 odpowiedz_na_pytania__opony_akumulatory.doc (DOC, 35.KB) 2012-06-22 09:32:02 35.KB 607 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_WYNIKU_POSTEPOWANIA.DOC (DOC, 101KB) 2012-07-19 12:40:28 101KB 460 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 13-06-2012 07:18:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 13-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 19-07-2012 12:40:28