Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH I KRATEK WPUSTÓW ULICZNYCH

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

DOSTAWA WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH I KRATEK WPUSTÓW ULICZNYCH

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm..) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

 1. Termin realizacji zamówienia - 40 dni od daty zawarcia umowy - dla zadania nr 1

- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy - dla zadania nr 2

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 5. nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza również złożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

 

 1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż
  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 1. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

 1. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi ? aktualne przetargi i zamówienia publiczne ? zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp ? przetargi 2012.

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dominik Zakrzewski - tel: 091 489 88 14; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - liczba zadań 2

 

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 27.06.2012r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 - I piętro.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2012r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego przy
  ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 - III piętro.

 

 1. Wadium w wysokości: zadanie nr 1 - 1.500 zł, zadanie nr 2 - 3.000 zł, należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ

 

 1. Kryterium oceny: cena - 100%

 

 1. Termin związania ofertą - 60 dni

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nich warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 51.KB) 2012-06-06 14:17:10 51.KB 557 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 124KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-06 14:21:32 124KB 85 razy
2 ZALACZNIK_NR_2_-_Projekt_logo_ZWiK_umieszczony_na_kpl._wlazie_kan..pdf (PDF, 361KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-06 14:19:48 361KB 101 razy
3 ZALACZNIK_NR_3_-_Logo_ZWiK.pdf (PDF, 558KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-06 14:20:24 558KB 99 razy
4 UMOWA_-_WLAZY.pdf (PDF, 110KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-06 14:18:50 110KB 94 razy
5 UMOWA_-_KRATKI.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-06 14:18:36 113KB 90 razy
6 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_1.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-06 14:22:01 149KB 112 razy
7 SIWZ.pdf (PDF, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-06 14:17:11 269KB 100 razy
8 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-06 14:21:43 113KB 84 razy
9 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_2.xls (XLS, 148KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-06 14:22:18 148KB 110 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 38.KB) 2012-07-16 14:56:59 38.KB 540 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 06-06-2012 14:15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 06-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 16-07-2012 14:56:59