Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJÓW, SMARÓW, ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EKSPLOATACYJNYCH DO MASZYN I POJAZDÓW SILNIKOWYCH

 OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJÓW, SMARÓW, ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EKSPLOATACYJNYCH DO MASZYN I POJAZDÓW SILNIKOWYCH

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4
i ust. 2 w/w ustawy

 

 1. Termin realizacji zamówienia: Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte na okres 12 miesięcy licząc od dnia ich zawarcia

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 5. nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza również złożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 1. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi ? aktualne przetargi i zamówienia publiczne ? zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp ? przetargi 2012

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - liczba zadań - 7

Zadanie nr 1 - oleje do silników i układów maszyn, i pojazdów

Zadanie nr 2 - smary do układów maszyn i pojazdów

Zadanie nr 3 - płyny eksploatacyjne do maszyn i pojazdów

Zadanie nr 4 - środki konserwacyjne do maszyn pojazdów

Zadanie nr 5 - oleje i smary marki JCB

Zadanie nr 6 - oleje i inne środki chemiczne marki CATERPILLAR

Zadanie nr 7 - oleje i smary marki SHELL

 

 1. Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.06.2012r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 - I piętro

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2012r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego przy
  ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323.

 

 1. Wadium w wysokości: zadanie nr 1 - 2.000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360; SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

Na pozostałe zadania Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryterium oceny ofert: cena netto za zadanie - 100%

 

 1. Termin związania ofertą - 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc (DOC, 56KB) 2012-06-05 14:56:38 56KB 440 razy
2 Ogloszenie.pdf (PDF, 104KB) 2012-06-05 14:56:54 104KB 441 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_7.xls (XLS, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-05 15:01:35 269KB 106 razy
2 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-05 14:57:49 100KB 87 razy
3 FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_4.xls (XLS, 270KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-05 15:00:55 270KB 124 razy
4 FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_3.xls (XLS, 271KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-05 15:00:37 271KB 122 razy
5 UMOWA.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-05 14:57:30 112KB 86 razy
6 FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_6.xls (XLS, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-05 15:01:23 269KB 121 razy
7 FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_2.xls (XLS, 271KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-05 14:59:49 271KB 129 razy
8 SIWZ.pdf (PDF, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-05 14:57:12 269KB 126 razy
9 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 76.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-05 14:58:14 76.KB 87 razy
10 FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_5.xls (XLS, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-05 15:01:11 269KB 140 razy
11 FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_1.xls (XLS, 277KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-05 14:59:33 277KB 129 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Ogloszenie_-_pismo_wyjasniajace_oleje_2012.pdf (PDF, 95.KB) 2012-06-19 12:26:12 95.KB 444 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_oleje_2012.doc (DOC, 30.KB) 2012-10-23 11:33:11 30.KB 452 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 05-06-2012 14:56:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 05-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 23-10-2012 11:33:26