Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego do 02.09.2098 r., nieruchomości gruntowej, składającej się z trzech samodzielnych działek o nr 515/3, nr 515/4 i nr 515/5, zabudowanej pensjonatami i domkami kempingowymi, wchodzącymi w skład Ośrodka Kolonijno-Wczasowego i Szkoleniowego, wraz z ruchomościami stanowiącymi jego wyposażenie, położonej w Dziwnowie w rejonie ulic Tęsknoty, Słonecznej, Wilków Morskich, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 24633

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin

tel. 091 422 12 61, fax 91 422 12 58, www.zwik.szczecin.pl

 

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego do 02.09.2098 r., nieruchomości gruntowej, składającej się z trzech samodzielnych działek o nr 515/3, nr 515/4 i nr 515/5, zabudowanej pensjonatami i domkami kempingowymi, wchodzącymi w skład Ośrodka Kolonijno-Wczasowego i Szkoleniowego, wraz z ruchomościami stanowiącymi jego wyposażenie, położonej w Dziwnowie w rejonie ulic Tęsknoty, Słonecznej, Wilków Morskich, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 24633.

 

1. Opis nieruchomości, lokalizacja i otoczenie: Nieruchomość zabudowana czterema drewnianymi domkami kempingowymi, świetlicą, dwoma budynkami wczasowymi pensjonat „Jagódka” i pensjonat „Krystynka”, położona jest pomiędzy ulicami: Słoneczną, Tęsknoty i Wilków Morskich w znanej nadmorskiej miejscowości Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Składa się z trzech samodzielnych niżej opisanych działek usytuowanych około 250m od brzegu morskiego i w niedalekiej odległości od centrum miejscowości. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, mieszkalnej oraz mieszkalno-użytkowej. Teren nieruchomości płaski, ogrodzony, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej wyposażonej w sieci uzbrojenia technicznego umożliwiającej przyłączenie każdej działki do instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Dojazd do nieruchomości dogodny.

 

2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Nieruchomość leży na obszarze dla którego brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dziwnów (Uchwała Rady Gminy w Dziwnowie Nr XII/117/99 z dnia 26 października 1999 r. ze zm.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie elementarnym o przeznaczeniu-ośrodki rekreacyjne.

3. Dział III i IV księgi wieczystej nr KW 24633 - nie wykazuje obciążeń.

 

4. Przedmiotem sprzedaży jest:

 

a) działka nr 515/3 o powierzchni 832m2, położona u zbiegu ulic Słonecznej i Tęsknoty w obrębie 0002 Dziwnów, zabudowana: budynkiem świetlicy o powierzchni użytkowej 40m2, wykonanym w technologii szkieletu stalowego oraz czterema domkami campingowymi o konstrukcji drewnianej, posadowionymi na fundamentach betonowych. W każdym domku o powierzchni użytkowej (1 domek 35,5m2) znajdują się dwa pokoje z oddzielnymi wejściami, stanowiące niezależne pomieszczenia. Ściany zewnętrzne i działowe drewniane. Elewacja z boazerii drewnianej malowanej. Domki nie posiadają łazienek i węzła sanitarnego. Istnieje potrzeba budowy dla nieruchomości odrębnych przyłączy instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

 • Wraz z nieruchomością sprzedawane są składniki majątkowe wyposażenia campingów wg charakterystyki przedmiotu przetargu o wartości oszacowania 3.870,00 zł netto.
 • Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 525.000,00zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 52.500,00 zł.

Kwota postąpienia wynosi 5.500 złotych.

 

b) Działka nr 515/4 o powierzchni 850m2 , położona przy ul. Tęsknoty w obrębie 0002 Dziwnów, zabudowana:

 •  budynkiem wczasowym „Krystynka” 2-kondygnacyjnym z użytkowym poddaszem o funkcji pensjonatowej, wybudowanym w latach międzywojennych w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 270m2, powierzchni zabudowy 140m2, kubaturze 760m3, składającym się z 10 pokoi na 35 osób z łazienkami, wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną - grzejniki elektryczne C.W.U.- bojlery elektryczne.
 •  budynkiem łaźni 1-kondygnacyjnym o funkcji socjalnej wybudowanym w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 17,8m2, powierzchni zabudowy 34m2, kubaturze 47m3, wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, -C.W.U.- bojlery elektryczne. Istnieje potrzeba budowy dla nieruchomości odrębnych przyłączy instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Wraz z nieruchomością sprzedawane są składniki majątkowe wyposażenia Ośrodka wg charakterystyki przedmiotu przetargu o wartości oszacowania 7.786,00 zł netto.

 

 • Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 660.000,00zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 66.000,00 zł. Kwota postąpienia wynosi 7.000 złotych.

 

c) Działka nr 515/5 o powierzchni 717 m2 , położona przy ul. Tęsknoty i Wilków Morskich w obrębie 0002 Dziwnów zabudowana budynkiem wczasowym „Jagódka”, 1-kondygnacyjnym z użytkowym poddaszem o funkcji pensjonatowej wybudowanym w latach międzywojennych w technologii tradycyjnej z cegły ceramiczne pełnej, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 345m2, powierzchni zabudowy 237m2, kubaturze 1080m3, składającym się z 10 pokoi na 40 osób bez łazienek, 1 łazienka ogólnodostępna na wszystkie pokoje, wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i grzwczą - piec C.O. elektryczny, instalacja wykonana z rur miedzianych, grzejniki stalowe płytowe, C.W.U.- bojlery elektryczne, rury miedziane. Wraz z nieruchomością sprzedawane są składniki majątkowe wyposażenia Ośrodka wg charakterystyki przedmiotu przetargu o wartości oszacowania 6.145,00 zł netto.

 

 •  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 780.000,00 (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 78.000,00 zł.

Kwota postąpienia wynosi 8.000 złotych.

 

 

5. Termin przetargu-otwarcia ofert: 26 czerwca 2012 r. o godz.12:15 w sali nr 321 w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. przy ul. Maksymiliana Golisza 10 w Szczecinie.

 

6. Uwaga!

 • Przetarg przeprowadza się dla każdej w/w działki indywidualnie. Oferent ma prawo złożyć odrębne oferty dla wybranych przez siebie działek.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny nabycia wyższej od ceny wywoławczej o kwotę postąpienia.
 • W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert pisemnych mających taką samą cenę, Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do kontynuowania przetargu w formie aukcji. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu.
 • Sprzedaż nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, (tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków posadowionych na tym gruncie) jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami na dzień ogłoszenia przetargu.
 • Do ceny sprzedaży wyposażenia doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w wymaganym terminie kompletnej, pisemnej oferty, dla każdej działki odrębnie, zawierającej dane i dokumenty określone Regulaminem Przetargu oraz wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w banku PEKAO SA IO/ Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, z dopiskiem „Wadium przetarg działka nr …. ”.

8. Oferty sporządzone dla każdej działki odrębnie należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości - działka nr ….. Dziwnów” do dnia 26 czerwca 2012 r. do godz. 12:00 w siedzibie organizatora przetargu - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. siedzibą w Szczecinie, przy ul. Maksymiliana Golisza 10, w sekretariacie Spółki pokój nr 124 lub przesłać ją na adres siedziby ZWiK Sp. z o.o. listem poleconym, przy czym w tym wypadku za dzień złożenia oferty uważa się dzień doręczenia oferty do siedziby Spółki.

9. Wadium wpłacone przez uczestnika postępowania, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości. Wpłacone wadium przepadnie na rzecz ZWiK Sp. z o.o., jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym terminie.

10. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Regulaminem Przetargu, Charakterystyką przedmiotu przetargu oraz Ogłoszeniem o przetargu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń. Zasady zwrotu wadium określa Regulamin Przetargu.

11. Regulamin przetargu dostępny jest w sekretariacie organizatora przetargu pok. 124 i na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o.

12. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 czerwca 2012 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.

14. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonywania wyboru oferty.

15. Dodatkowych informacji na temat przetargu oraz możliwości oglądania nieruchomości można uzyskać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. przy ul. Maksymiliana Golisza 10 w Szczecinie pok. 203 lub 214, tel. 91 48 26 203 lub 607 893 194.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie__przetarg.doc (DOC, 46KB) 2012-06-05 07:02:31 46KB 452 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Regulamin_II_Dziwnow.doc (DOC, 82.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-05 07:03:05 82.KB 43 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 05-06-2012 07:02:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 05-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 08-08-2012 07:39:37