Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU ORAZ ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I URZĄDZEŃ BIUROWYCH DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE

 

 Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10   ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU ORAZ ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I URZĄDZEŃ BIUROWYCH DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE ”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.     Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.     W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.     Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)    posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

c)     dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający dopuszcza również złożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5.     Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.     Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

 6.1. karty charakterystyki, lub oświadczenie producenta lub specyfikacje techniczną zaoferowanego papieru, zawierające co najmniej następujące informacje: nazwa papieru, format papieru i gramatura papieru, białość papieru, grubość papieru, nieprzezroczystość papieru informacje o tym, czy papier jest bezpyłowy i bezchlorkowy – dotyczy pozycji               nr 1, 2, i 3 zadania nr 1;

 

6.2. certyfikat, lub świadectwo, lub deklaracje, lub oświadczenie producenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela mówiące o tym, że zaoferowane składanki komputerowe posiadają stabilność wyglądu 5 lat oraz stabilność nadruku 25 lat – dotyczy pozycji 5, 6 i 8 zadania nr 1;

 

6.3.   certyfikat, lub świadectwo, lub deklaracje, lub oświadczenie producenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela mówiące o tym, że zaoferowane rolki termiczne posiadają gwarancję na stabilność wyglądu i stabilność nadruku 5 lat – dotyczy pozycji nr 9
i 10 zadania nr 1;

 

7.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl w zakładce przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012

 

8.     Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489 88 10; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

9.     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba zadań 2

 

10.   Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

11.   Oferty należy składać w terminie do dnia 12.06.2012r.do godz.1100w sekretariacie siedziby Zamawiającegoprzy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124– I piętro

 

12.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2012r.o godz. 1200w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323– III piętro sala konferencyjna

 

13.   Wadium  w wysokości: zadanie nr 1 – 1.000,00 zł, zadanie nr 2 – 5.000,00 zł należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin al. Wojska Polskiego 1, 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ

    

14.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

15.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 129KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-22 11:49:21 129KB 158 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-22 11:49:56 116KB 116 razy
3 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_1.xls (XLS, 160KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-22 11:48:54 160KB 182 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 281KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-22 11:49:47 281KB 166 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-22 11:49:35 116KB 146 razy
6 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_2.xls (XLS, 175KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-22 11:49:05 175KB 216 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe_o_wyniku.doc (DOC, 27.KB) 2012-07-16 14:58:37 27.KB 499 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 22-05-2012 11:48:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Krupińska 22-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 16-07-2012 14:58:37