Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moczarowej oraz rozbiórka wszystkich obiektów budowlanych na dz. 1/13 obr. 2019 przy ul. Moczarowej w Szczecinie

OGŁOSZENIE

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn. :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moczarowej oraz rozbiórka wszystkich obiektów budowlanych na dz. 1/13 obr. 2019 przy ul. Moczarowej w Szczecinie.

 

1.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty budowlano-wykonawcze

     można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

     Sp. z o.o. w Szczecinie, pod adresem  www.zwik.szczecin.pl  ( przetargi)

2. Koszt udostępnienia : bezpłatnie

3.Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami  :

    Katarzyna Lipiec  tel. 91- 44-26-243,  Arnold  Rode tel. 91-44-26-317, 609-027-183.

4.Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Proponowany termin  wykonania zamówienia:   Zamawiający wymaga, aby zadanie

     zostało zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b) w latach 2007-2012 wykonali co najmniej 500 m  sieci kanalizacji sanitarnej z rur  

    kamionkowych o średnicy min. 250 mm w ramach jednego zamówienia (umowy); oraz

    wykonali co najmniej 400 m sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o średnicy

    min. 200 mm metodą horyzontalnych przewiertów sterowanych w ramach jednego

    zamówienia (umowy).

c) dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

    robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

    wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

    które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które

    uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy/ robót w zakresie sieci

    wodociągowych i  kanalizacyjnych bez ograniczeń.

    Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ.

7.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

    Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie

    złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy,

    zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

    Cena                                  – 90%

    Okres udzielonej rękojmi  -  10%

Oferty należy składać w terminie do dnia29.05.2012 r. do godz.1050 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w Sekretariacie nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu29.05.2012 r.

o godz.1100 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości  45 000 zł należy wnieść przed terminem złożenia ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-Moczarowa_II.doc (DOC, 531KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-07 08:29:06 531KB 178 razy
2 pbw-_odtworzenie_nawierzchni.zip (ZIP, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-07 09:05:09 3.1MB 110 razy
3 przedmiary-rozbiorki.zip (ZIP, 2.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-07 09:06:05 2.1MB 142 razy
4 ZDiTM-uzgodnienie.pdf (PDF, 770KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-07 08:30:16 770KB 102 razy
5 PRZEDMIAR_ROBOT_-_MOCZAROWA_-_SIEC_KANALIZACJI_SANITARNEJ.pdf (PDF, 145KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-07 08:28:09 145KB 151 razy
6 pbw-_rozbiorka-opracowanie_wielobranzowe.zip (ZIP, 20.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-07 09:05:31 20.MB 116 razy
7 Decyzja_nr1126-str.1.jpg (JPG, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-07 08:25:44 1.0MB 106 razy
8 Przedmiar-_odtworzenie_nawierzchni.pdf (PDF, 39.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-07 08:26:53 39.KB 144 razy
9 Zgloszenie_robot_rozbiorkowych.jpg (JPG, 802KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-07 08:31:37 802KB 115 razy
10 pbw-_budowa_kan._sanit.zip (ZIP, 4.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-07 09:04:24 4.7MB 125 razy
11 Decyzja_1126-str.2.jpg (JPG, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-07 08:26:10 1.2MB 117 razy
12 Decyzja_wodnoprawna.pdf (PDF, 850KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-07 08:26:30 850KB 156 razy
13 dokumentacja_geotechniczna.zip (ZIP, 132MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-07 09:15:14 132MB 117 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytania_do_przetargu-24.05.2012.doc (DOC, 31.KB) 2012-05-24 11:10:16 31.KB 714 razy
2 WGKiOS-str1.jpg (JPG, 101KB) 2012-05-25 08:55:56 101KB 689 razy
3 WGKiOS-str2.jpg (JPG, 639KB) 2012-05-25 08:56:19 639KB 695 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_-__wynik_przetargu.doc (DOC, 21.KB) 2012-06-14 08:04:57 21.KB 696 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 07-05-2012 08:25:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Lipiec 07-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 14-06-2012 08:04:57