Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F 5 i krótkich F 4 oraz hydrantów podziemnych, i nadziemnych ppoż

Szczecin 2012-04-30

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F 5 i krótkich F 4

oraz hydrantów podziemnych, i nadziemnych ppoż.”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od daty zawarcia umowy

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający dopuszcza również złożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

 

b)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

6.1.            aktualne atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu dopuszczające zaoferowane produkty do kontaktu z wodą pitną – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w zadaniu nr 1(za wyjątkiem trzpieni teleskopowych do zasuw), w zadaniu nr 2 i zadaniu nr 3;

 

6.2.            deklaracje zgodności z polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii Europejskiej wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w zadaniu 1, nr 2 i nr 3;

 

6.3.            karty katalogowe zawierające informacje o rozwiązaniach techniczno – materiałowych, cechach konstrukcyjnych – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w zadaniu nr 1, zadaniu 2 i zadaniu nr 3

 

6.4.            aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoż. wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie –dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w zadaniu nr 2 i zadaniu nr 3.

 

7.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik http://www.bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia/lista/28.dhtml

.

8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dominik Zakrzewski - tel: 091 489-88-14; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

 

9.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Liczba zadań 3

 

10.  Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11.  Oferty należy składać w terminie do dnia 23.05.2012r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro

 

12.  Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 23.05.2012r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro sala konferencyjna

 

13.  Wadium w wysokości na zadanie nr 1 – 8.000 zł, zadanie nr 2 – 4.000 na zadanie  nr 3 – 1.500 zł, - należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin al. Wojska Polskiego 1, 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ

 

 

 

14.  Kryterium oceny: cena – 100%

 

15.  Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc (DOC, 65.KB) 2012-05-02 14:17:57 65.KB 506 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OA_WIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 14:18:46 92.KB 93 razy
2 OA_WIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 14:18:55 81.KB 87 razy
3 OA_WIADCZENIE_NR_3.pdf (PDF, 118KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 14:19:04 118KB 86 razy
4 UMOWA.pdf (PDF, 180KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 14:19:16 180KB 94 razy
5 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_3.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 14:18:35 150KB 101 razy
6 SIWZ_.pdf (PDF, 284KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 14:17:57 284KB 124 razy
7 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_1.xls (XLS, 165KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 14:18:13 165KB 141 razy
8 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_2.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 14:18:24 150KB 112 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_po_modyfikacji.pdf (PDF, 284KB) 2012-05-07 10:55:18 284KB 516 razy
2 odpowiedz_na_pytania_zasuwy_i_hydranty.doc (DOC, 27KB) 2012-05-17 13:50:32 27KB 484 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe_zadanie_nr_1_2_3.doc (DOC, 29.KB) 2012-08-10 14:06:42 29.KB 492 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 02-05-2012 14:14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Zakrzewski 02-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 10-08-2012 14:06:42