Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA OBUWIA BEZPIECZNEGO DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE


Szczecin, dn. 23.04.2012r

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA OBUWIA BEZPIECZNEGO DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA
Z O.O. W SZCZECINIE

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

 1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 5. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza również złożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 1. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

6.1. deklaracje zgodności z WE wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela - dotyczy wszystkich pozycji ujętych w zadaniu nr 1, zadaniu nr 2, zadaniu nr 3, zadaniu nr 4 i zadaniu nr 5

 

6.2. karty katalogowe zawierające takie informacje jak; nazwa produktu, charakterystyka produktu dotyczy każdej pozycji ujętej w zadaniu nr 1, zadaniu nr 2, zadaniu nr 3, zadaniu nr 4 i zadania nr 5

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl w zakładce przetargi ? aktualne przetargi i zamówienia publiczne ? zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp ? przetargi 2012

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489 88 10; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - liczba zadań 5

 

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 21.05.2012r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 - I piętro

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2012r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, przy
  ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr
  323 - III piętro sala konferencyjna

 

 1. Wadium w wysokości: zadanie nr 1 - 2.000,00, zadanie nr 2 - 1.000,00 zł należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin al. Wojska Polskiego 1, 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w zakresie zadania nr 3, zadania nr 4 i zadania nr 5

 

 1. Kryterium oceny: cena - 100%

 

 1. Termin związania ofertą - 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.doc (DOC, 62KB) 2012-05-02 12:33:06 62KB 498 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OA_WIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 12:35:03 120KB 96 razy
2 ZaA_acznik_nr_1_-_SzczegA_A_owy_opis_przedmiotu_zamA_wienia..pdf (PDF, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 12:35:48 100KB 131 razy
3 OA_WIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 12:35:13 113KB 89 razy
4 Umowa.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 12:35:39 111KB 1 raz
5 Formularz_nr_1_-_do_elektronicznego_wypeA_nienia_zadanie_nr_3.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 12:34:45 149KB 96 razy
6 Formularz_nr_1_-_do_elektronicznego_wypeA_nienia_zadanie_nr_1.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 12:34:25 149KB 111 razy
7 Formularz_nr_1_-_do_elektronicznego_wypeA_nienia_zadanie_nr_4.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 12:56:18 149KB 101 razy
8 Formularz_nr_1_-_do_elektronicznego_wypeA_nienia_zadanie_nr_5.xls (XLS, 148KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 12:34:54 148KB 92 razy
9 SIWZ.pdf (PDF, 274KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 12:33:06 274KB 112 razy
10 Formularz_nr_1_-_do_elektronicznego_wypeA_nienia_zadanie_nr_2.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 12:34:35 150KB 105 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_koncowe_o_wyborze_najkorzystniejszych_ofert.doc (DOC, 30KB) 2012-07-11 08:33:08 30KB 600 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 02-05-2012 12:33:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 02-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 11-07-2012 08:33:08