Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa budynku biurowego przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.


 

 

Ogłoszenie na stronie w.w.w. zwik.szczecin.pl.

 

 

 

Szczecin dnia 30.04.2012r.

Sprawa 26/2012

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie przebudowy pn.:

Przebudowa budynku biurowego przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, pod adresem www.zwik.szczecin.pl /przetargi/

2. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami: Irena Chwaścińska tel. 91 44 26 168,

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Termin proponowany wykonania zamówienia : 4 miesiące od przekazania placu budowy.

5. Opis warunków zamówienia :

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :

a) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ

b) w latach 2007 - 2012 wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych o wartości tych robót nie mniejszych niż 200.000 zł netto każda..

c) dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 95%

Rękojmia 5%

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.05.2012r. do godz. 10,00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 21.05.2012r. o godz. 10. 10 w sali nr 323 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 6 000 zł należy wnieść przed terminem złożenia ofert.

Termin związania ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_przetargu.doc (DOC, 32KB) 2012-05-02 11:33:00 32KB 483 razy
2 ogloszenie_o_przetargu.doc (DOC, 32KB) 2012-06-15 08:22:49 32KB 435 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 rys.nr_17_-_elewacja_wsch.pdf (PDF, 55.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:41:25 55.KB 59 razy
2 Instalacje_sanitarne.pdf (PDF, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:35:47 2.4MB 83 razy
3 rys.nr_14_-_zestawienie_stolarki_BOK.pdf (PDF, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:41:00 63.KB 64 razy
4 rys.nr_15_-_zestawienie_stolarki_wejA_cie.pdf (PDF, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:41:08 60.KB 71 razy
5 rys.nr_2_-_rzut_piwnic-inwentaryzacja.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:39:00 77.KB 57 razy
6 Ekspertyza_techniczna.pdf (PDF, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:42:07 56.KB 89 razy
7 SIWZ.doc (DOC, 654KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:33:00 654KB 115 razy
8 opis_techniczny_-_architektura.pdf (PDF, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:38:47 72.KB 96 razy
9 ZWiK-_Golisza_10_2012_PRZEDMIAR_(2).pdf (PDF, 93.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:36:29 93.KB 112 razy
10 rys.nr_3_-_rzut_przyziemia-inwentaryzacja.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:39:09 77.KB 60 razy
11 rys.nr_19_-_elewacja_poA_ud.pdf (PDF, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:41:43 80.KB 57 razy
12 ekspertyza_tech._-_strona_tytuA_owa.pdf (PDF, 50.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:41:59 50.KB 62 razy
13 Architektura_-_STWiOR.pdf (PDF, 437KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:42:28 437KB 74 razy
14 rys.nr_13_-_rzut_sufitu_podw._dobudA_wki.pdf (PDF, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:40:52 68.KB 60 razy
15 rys.nr_8_-_rzut_przyziemia.pdf (PDF, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:39:59 92.KB 54 razy
16 BIOZ_informacja.pdf (PDF, 50.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:34:39 50.KB 62 razy
17 Inst.sanitarne_-_STWiOR.pdf (PDF, 348KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:42:42 348KB 63 razy
18 rys.nr_18_-_elewacja_pA_A_n.pdf (PDF, 50.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:41:32 50.KB 55 razy
19 rys.nr_6_-_elewacja_pA_A_n.-inwentaryzacja.pdf (PDF, 50.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:39:44 50.KB 60 razy
20 rys.nr_4_-_elewacja_zach.-inwentaryzacja.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:39:17 70.KB 62 razy
21 architektura_-_strona_tytuA_owa.pdf (PDF, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:38:36 51.KB 55 razy
22 spis_treA_ci.pdf (PDF, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:36:05 43.KB 65 razy
23 rys.nr_12_-_wejA_cie-rzut_posadzek.pdf (PDF, 225KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:40:45 225KB 65 razy
24 Inst.sanitarne_-_przedmiar.pdf (PDF, 205KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:34:52 205KB 87 razy
25 rys.nr_5_-_elewacja_wsch.-inwentaryzacja.pdf (PDF, 54.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:39:37 54.KB 54 razy
26 rys.nr_9_-_rzut_wejA_cia_do_budynku.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:40:07 77.KB 59 razy
27 rys.nr_16_-_elewacja_zach.pdf (PDF, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:41:18 68.KB 55 razy
28 rys.nr_10_-_przekrA_j_A-A.pdf (PDF, 99.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:40:20 99.KB 65 razy
29 rys.nr_7_-_elewacja_poA_ud.-inwentaryzacja.pdf (PDF, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:39:51 80.KB 53 razy
30 rys.nr_11_-_przekrA_j_B-B.pdf (PDF, 74.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:40:33 74.KB 56 razy
31 strona_tytuA_owa.pdf (PDF, 53.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-02 11:36:13 53.KB 67 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_BOK.doc (DOC, 20.KB) 2012-06-15 08:25:51 20.KB 429 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 02-05-2012 11:33:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Chwaścińska 02-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 15-06-2012 08:26:41