Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa maszyn i urządzeń budowlanych

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„Dostawa maszyn i urządzeń budowlanych”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia – do 30 dni od daty zawarcia umowy

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający dopuszcza również złożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012.

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489-88-12; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

 

8.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba zadań 5

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.   Oferty należy składać w terminie do dnia 20.04.2012r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2012r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  323 – III piętro sala konferencyjna.

 

12.   W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_1_PRZECINARKA.xls (XLS, 58.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-04 11:01:49 58.KB 104 razy
2 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-04 10:52:13 130KB 94 razy
3 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_2_UBIJAK.xls (XLS, 59KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-04 11:01:58 59KB 102 razy
4 UMOWA.pdf (PDF, 108KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-04 10:51:33 108KB 84 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_3.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-04 10:52:39 111KB 84 razy
6 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_4__MLOT_SPALINOWY.xls (XLS, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-04 11:02:31 59.KB 104 razy
7 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-04 10:52:22 113KB 92 razy
8 SIWZ_maszyny.pdf (PDF, 257KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-04 10:51:49 257KB 118 razy
9 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_3_AGREGAT.xls (XLS, 59KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-04 11:02:14 59KB 102 razy
10 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_ZADANIE_NR_5_KOSIARKA.xls (XLS, 60KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-04-04 11:03:04 60KB 94 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku.doc (DOC, 35.KB) 2012-05-17 11:42:17 35.KB 522 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 04-04-2012 10:51:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Remiszewska 04-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 17-05-2012 11:42:17