Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA NATURALNEJ WODY MINERALNEJ GAZOWANEJ I NIEGAZOWANEJ W BUTELKACH BEZZWROTNYCH PET 0,5 - 1,5L

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA NATURALNEJ WODY MINERALNEJ GAZOWANEJ
I NIEGAZOWANEJ W BUTELKACH BEZZWROTNYCH PET 0,5 – 1,5L”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia –4 miesiące od daty zawarcia umowy

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczejlub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012

 

7.        Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Bogusława Kęska - tel: 091 489 88 11; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.        Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

 

9.        Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.  Oferty należy składać w terminie do dnia 12.04.2012r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego pok. 124 I-piętro

 

11    Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 12.04.2012r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 321 - 324

 

12    W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

13    Kryterium oceny: cena - 100%

 

14    Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 umowa.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-27 14:31:08 112KB 77 razy
2 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-27 14:30:13 90.KB 68 razy
3 FORMULARZ_NR_1_-__do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-27 14:29:53 149KB 69 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 257KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-27 14:30:42 257KB 80 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-27 14:30:28 78.KB 68 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 28.KB) 2012-04-27 09:42:50 28.KB 515 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 27-03-2012 14:29:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 27-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 27-04-2012 09:42:50