Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywne dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje"

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 71-682 Szczecin wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Kapitał zakładowy – 216.686.000,00 adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości przekraczającej 400.000 euro na:

 

Sukcesywne dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

1.         Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy polimerów akrylowych (flokulantów - polielektrolitów) zwanych dalej „polielektrolitami”przeznaczonych do zagęszczania i odwadniania osadóww Oczyszczalniach Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje” w Szczecinie w okresie 12 miesięcy. Oferowana ilość polielektrolitu ma być stosowna dla zagęszczenia / odwodnienia przewidywanych przez Zamawiającego ilości suchej masy w okresie kontraktowym. Przewidywana przez Zamawiającego ilość suchej masy dla procesu zagęszczania osadu w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” wynosi 4.700 ton, zaś w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” 1.850 ton. Przewidywana przez Zamawiającego ilość suchej masy dla procesu odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” wynosi 4.800 ton, zaś w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” 2.500 ton.  Wspomniane ilości suchej masy ze względu na specyfikę pracy Oczyszczalni są ilością szacowaną i jednocześnie maksymalną. Tym samym wynikająca stąd ilość ton polielektrolitu potrzebna odpowiednio do zagęszczenia lub odwodnienia osadu jest ilością maksymalną. Niezrealizowanie zamówienia w przewidywanej przez Zamawiającego ilości nie będzie powodować powstania żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.

 

Parametry polielektrolitu pod kątem optymalnym dla Zamawiającego będą oceniane na podstawie spełnienia parametrów granicznych jakie musi spełniać osad na którym stosowany będzie polielektrolit odpowiednio po procesie zagęszczania lub procesie odwadniania. Właściwa ocena przydatności konkretnych produktów do zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalniach Ścieków Zamawiającego zostanie dokonana na bazie testów technicznych na ciągach technologicznych poszczególnych oczyszczalni, które zostaną wykonane w porozumieniu z zainteresowanymi Wykonawcami w stosownym czasie przed końcem terminu składania ofert dla każdego z zadań oddzielnie. Szczegółowe wymagania, warunki oraz procedura na bazie których wykonywane będą testy techniczne zostały określone w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Postępowanie będzie prowadzone z podziałem na części - zadania:

 

Zadanie nr 1 – Polimery akrylowe – polielektrolit w postaci płynnej emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczarce taśmowej w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie w ilości niezbędnej do zagęszczenia osadu zawierającego 4.700ton suchej masy do poziomu co najmniej wymaganych minimalnych parametrów osadu po zagęszczaniu: minimum 6% suchej masy osadu i maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach do 150 mg/l

 

Zadanie nr 2 – Polimery akrylowe – polielektrolit w postaci płynnej emulsji do odwadniania osadu przefermentowanego na prasie taśmowej w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie w ilości niezbędnej do odwodnienia osadu zawierającego 4.800 ton suchej masy do poziomu co najmniej wymaganych minimalnych parametrów osadu po odwadnianiu: minimum 20,5% suchej masy osadu i maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach do 150 mg/l

 

Zadanie nr 3 – Polimery akrylowe – polielektrolit w postaci płynnej emulsji do zagęszczania osadu nadmiernegona zagęszczarce bębnowej w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w Szczecinie w ilości niezbędnej do zagęszczenia osadu zawierającego 1.850 ton suchej masy do poziomu co najmniej wymaganych minimalnych parametrów osadu po zagęszczaniu: minimum 6% suchej masy osadu i maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach do 500 mg/l

 

Zadanie nr 4 – Polimery akrylowe – polielektrolit w postaci proszku do odwadniania osadu przefermentowanego nawirówkach osaduw Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w Szczecinie w ilości niezbędnej do odwodnienia osadu zawierającego 2.500 ton suchej masy do poziomu co najmniej wymaganych minimalnych parametrów osadu po odwadnianiu: minimum 19% suchej masy osadu

 

Zamawiający zobowiązuje się po opróżnieniu pojemników z danej partii dostawy do Zawiadomienia Wykonawcy o możliwości ich odbioru. Wykonawca zaś w ramach wynagrodzenia za dostarczony polielektrolit zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do ich odbioru.

 

Oferowany produkt handlowy (polielektrolit płynny) winien posiadać niezmienną w czasie trwania umowy zawartość substancji aktywnej. Z każdej partii polielektrolitów wykorzystywanych przez Wykonawców podczas próby technicznej będzie pobrana próbka w celu określenia zawartości suchej masy. Owa zawartość suchej masy w dostarczonej emulsji zostanie określona w protokole z testów (załącznik nr 3), który należy załączyć do oferty. Wartość ta może być porównywana w toku realizacji zamówienia z zawartością suchej masy w poszczególnych partiach dostarczanych emulsji (dotyczy zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3).

 

W przypadku spadku efektywności zagęszczania / odwadniania poniżej wymaganej w niniejszej SIWZ minimalnej zawartości suchej masy, spowodowanego zmianami parametrów osadu przed procesem zagęszczania / odwodniania, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przeprowadzić weryfikacje doboru polielektrolitu i zaproponować w ramach ceny ofertowej inny środek spełniający wymagania określone w SIWZ. Dobór polielektrolitu winien być poprzedzony testem w skali technicznej na terenie Oczyszczalni. 

 

Najkorzystniejszy Wykonawca jest zobowiązany także po zawarciu umowy przedłożyć Zamawiającemu dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia następujące dokumenty:

 

- kartę charakterystyki produktu zgodną z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie „REACH” (Dz.U.UE.L.06.396.1 ze zm.)

 

Ponadto towar ma być dostarczany wraz ze świadectwem jakości serii / dostawy, które ma zawierać co najmniej informacje o zawartości produktu głównego (substancji aktywnej), oraz informacje o dacie produkcji i symbolu serii (nr partii dostawcy lub producenta).

 

2.         Termin realizacji zamówienia –umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

3.         Warunki udziału w postępowaniu

 

3.1.      O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.:

 

(1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

(2) posiadają wiedzę i doświadczenie;

(3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

(4) spełniają warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

3.2.       Przez posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, należy w szczególności rozumieć wykazanie się przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 dostawą lub dostawami polimerów akrylowych (flokulantów – polielektrolitów) o łącznej wartości350.000,00 zł netto (dotyczy zadania nr 1), 120.000,00 zł netto (dotyczy zadania nr 2), 720.000,00 zł netto (dotyczy zadania nr 3) i 210.000,00 zł netto (dotyczy zadania nr 4). Wartość poszczególnych dostaw może być także wyrażona w innej walucie niż złoty polski. W takim przypadku  w celu weryfikacji warunku łącznej wartości dostaw Zamawiający dokona stosownego przeliczenia wspomnianych wartości wyrażonych w walucie obcej na złote polskie po kursie o którym mowa w pkt. 14.4. rozdziału III SIWZ

UWAGA:

 

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dla części, w których złożył ofertę, nie musi się wykazać realizacją dostawy lub dostaw polimerów akrylowych o wartości, co najmniej równej sumie wszystkich wymaganych wartości dostawy lub dostaw dla danej części zamówienia. W takim przypadku ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana przez Zamawiającego w następujący sposób:

- jeżeli Wykonawca wykaże się dostawą lub dostawami polimerów akrylowych o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł, to wówczas Zamawiający uzna, że spełnił on warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia opisany dla części zamówienia nr 3,

- jeżeli Wykonawca wykaże się dostawą lub dostawami polimerów akrylowych o wartości nie mniejszej niż 210 000,00 zł, to wówczas Zamawiający uzna, że spełnił on warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia opisany dla części zamówienia nr 3 i nr 4,

- jeżeli Wykonawca wykaże się dostawą lub dostawami polimerów akrylowych o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł, to wówczas Zamawiający uzna, że spełnił on warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia opisany dla części zamówienia nr 1, nr 3 i nr 4,

- jeżeli Wykonawca wykaże się dostawą lub dostawami polimerów akrylowych o wartości nie mniejszej niż 720 000,00 zł, to wówczas Zamawiający uzna, że spełnił on warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia opisany dla części zamówienia nr 1, nr  2, nr 3 i nr 4,

 

4.         Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, ocena braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

 

4.1.      Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie dokumentów wymaganych na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonych przez wykonawcę wraz z jego ofertą, w oparciu o zasadę „spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie przez wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

 

4.2.      Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 4.1. ppkt (1) do (4) niniejszego ogłoszenia, wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

 

4.2.1.   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem określonym w formularzu nr 2, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

4.2.2.   wykaz wykonanych lub wykonywanych w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostaw, o których mowa w pkt 4.2. rozdziału III SIWZ, na formularzu nr 4 stanowiącym załącznik do SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

4.3.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych winni przedłożyć następujące dokumenty:

 

4.3.1.   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych – formularz nr 3 stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 

4.3.2.   aktualny odpis z właściwego rejestru (np.: Krajowy Rejestr Sądowy) jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (złożenie oświadczenia o którym mowa w pkt. 4.3.1 czyni zadość wymaganemu oświadczeniu)

 

4.3.3.   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,

 

(w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, powinni oni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)

 

4.3.4    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,

 

4.3.5.   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

 

4.3.6.   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

 

4.4.      W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 Prawa zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 

4.5.      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 4.3.2., 4.3.3, 4.3.4 i pkt 4.3.6 niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 

2) pkt  4.3.5. niniejszego ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych

 

Dokumenty, o których mowa w pkt 4.5.1. lit a i c oraz w pkt. 4.5.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.5.1. lit b) niniejszego ogłoszenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

4.6.      Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.5. niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

4.7.      Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego kilku wykonawców występuje wspólnie (konsorcjum) składając jedną ofertę i ponosząc solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, obowiązani są oni spełnić następujące wymagania:

 

a) oferta wspólna winna być złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, przy czym każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, określone w pkt. 4.2.1. ogłoszenia, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie i dokumenty określone
 w pkt. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 i 4.3.6  niniejszego ogłoszenia. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 4.2.1. oraz 4.3.1 może także złożyć pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 3.2. niniejszego ogłoszenia będzie dokonana łącznie, to znaczy wystarczającym jest wykazanie spełnienia tego warunku przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, lub przez kilku z nich łącznie, lub przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie łącznie.

b) wykonawcy występujący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez notariusza musi być załączony do oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez pełnomocnika,

d) z pełnomocnikiem prowadzona będzie wszelka korespondencja w trakcie postępowania, ze skutkiem dla całego konsorcjum.

e) w formularzu nr 1, który stanowi załącznik do SIWZ powinni być wyraźnie wskazani wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną.          

 

6.         Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → zamówienia publiczne → Przetarg nieograniczony sektorowy powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

 

7.         Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.         Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy Pzp- liczba zadań – 4

Zadanie nr 1 – polimer na potrzeby zagęszczania osadu dla Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”

Zadanie nr 2 – polimer na potrzeby odwadniania osadu dla Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”

Zadanie nr 3 – polimer na potrzeby zagęszczania osadu dla Oczyszczalni Ścieków „Zdroje”

Zadanie nr 4 – polimer na potrzeby odwadniania osadu dla Oczyszczalni Ścieków „Zdroje”

 

9.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

10.       Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ustawy Pzp.

 

11.       Oferty należy składać w terminie do dnia 27.04.2012r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin.

 

12.       Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 27.04.2012ro  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr  323 (sala konferencyjna)

 

13.       Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wnieść wadium w wysokości: – zadanie nr 1 – 7.000,00 zł, zadanie nr 2 - 15.000,00 zł; zadanie nr 3 – 2.500,00 zł, zadanie nr 4 - 4.500,00 zł;

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego :

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin

Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360

SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360

 z dopiskiem „Wadium – WM/MK/PN/SEK/ 01/2012

 

            Inne formy wadium określa SIWZ.

 

14.       Kryterium oceny ofert: koszt zagęszczenia / odwodniania 1 tony suchej masy osadu - 40%; sucha masa osadu uzyskana podczas próby technicznej – 60%

 

15.       Termin związania ofertą – 60 dni

 

16.       Dostawa zakwalifikowana według grup CPV: 24542000-5  - Polimery akrylowe w formach podstawowych

 

17.       Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej, zamówień uzupełniających.

 

18.       Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy. Warunki zmian zostały szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

19.       Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu: 15.03.2012r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_polimery_OS_2012.pdf (PDF, 140KB) 2012-03-15 14:33:12 140KB 549 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_polimery_2012.pdf (PDF, 454KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-20 10:28:41 454KB 274 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_polimery_2012.pdf (PDF, 108KB) 2012-06-05 14:48:50 108KB 645 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_(UE)_o_udzileniu_zamowienia_-_polimery_2012.pdf (PDF, 145KB) 2012-06-21 14:17:19 145KB 525 razy
2 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_polimery_2012.pdf (PDF, 100KB) 2012-06-21 14:17:46 100KB 549 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 15-03-2012 14:33:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 15-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 05-02-2013 07:50:09