Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moczarowej oraz rozbiórka wszystkich obiektów budowlanych na dz. 1/13 obr. 2019 przy ul. Moczarowej w Szczecinie

OGŁOSZENIE

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn. :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moczarowej oraz rozbiórka wszystkich obiektów budowlanych na dz. 1/13 obr. 2019 przy ul. Moczarowej w Szczecinie.

 

1.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty budowlano-wykonawcze

     można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

     Sp. z o.o. w Szczecinie, pod adresem  www.zwik.szczecin.pl  ( przetargi)

2. Koszt udostępnienia : bezpłatnie

3.Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami  :

    Katarzyna Lipiec  tel. 91- 44-26-243,  Arnold  Rode tel. 91-44-26-317, 609-027-183.

4.Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Proponowany termin  wykonania zamówienia:   Zamawiający wymaga, aby zadanie

     zostało zrealizowane w 2012r. nie później niż do 30.11.2012r.

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b) w latach 2007-2012 wykonali co najmniej 500 metrowy odcinek sieci kanalizacji

    sanitarnej z rur kamionkowych o średnicy min. 250 mm w ramach jednego zamówienia

    (umowy); oraz wykonali co najmniej 100 metrowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej

    z rur kamionkowych o średnicy min. 200 mm metodą horyzontalnych przewiertów

    sterowanych w ramach jednego zamówienia (umowy).

c) dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

    robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

    wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

    które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które

    uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy/ robót w zakresie sieci

    wodociągowych i  kanalizacyjnych bez ograniczeń.

    Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ.

7.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

    Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie

    złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy,

    zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

    Cena                                  – 90%

    Okres udzielonej rękojmi  -  10%

Oferty należy składać w terminie do dnia30.03.2012 r. do godz.1050 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w Sekretariacie nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu30.03.2012 r.

o godz.1100 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości  45 000 zł należy wnieść przed terminem złożenia ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 decyzja_1126-str.2.jpg (JPG, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 08:10:01 1.2MB 107 razy
2 pbw-_odtworzenie_nawierzchni.zip (ZIP, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 08:13:20 3.1MB 102 razy
3 decyzja_nr1126-str.1.jpg (JPG, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 08:10:01 1.0MB 99 razy
4 przedmiary-rozbiorki.zip (ZIP, 2.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 08:55:50 2.1MB 138 razy
5 przedmiar_robot_-_moczarowa_-_siec_kanalizacji_sanitarnej.pdf (PDF, 145KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 08:10:01 145KB 154 razy
6 zgloszenie_robot_rozbiorkowych.jpg (JPG, 802KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 08:10:01 802KB 100 razy
7 zditm-uzgodnienie.pdf (PDF, 770KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 08:10:01 770KB 114 razy
8 przedmiar-_odtworzenie_nawierzchni.pdf (PDF, 39.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 08:10:01 39.KB 123 razy
9 pbw-_rozbiorka-opracowanie_wielobranzowe.zip (ZIP, 20.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 08:31:23 20.MB 132 razy
10 decyzja_wodnoprawna.pdf (PDF, 850KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 08:10:01 850KB 121 razy
11 pbw-_budowa_kan._sanit.zip (ZIP, 4.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 08:10:14 4.7MB 130 razy
12 dokumentacja_geotechniczna.zip (ZIP, 87.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 08:54:11 87.MB 149 razy
13 siwz-moczarowa_-_aktualna.doc (DOC, 520KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 08:10:01 520KB 125 razy
14 aneks_do_dokumentacji_geotechnicznej.zip (ZIP, 44.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 10:07:56 44.MB 118 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 WGKiOS-str1.jpg (JPG, 101KB) 2012-03-26 13:50:54 101KB 520 razy
2 WGKiOS-str2.jpg (JPG, 639KB) 2012-03-26 13:51:36 639KB 488 razy
3 Pytania_do_przetargu.doc (DOC, 36KB) 2012-03-26 13:50:05 36KB 432 razy
4 Formularz_nr_1.doc (DOC, 70.KB) 2012-03-26 13:49:31 70.KB 419 razy
Wynik postępowania
1 OGLOSZENIE__DO__INTERNETU-uniewaznienie_przetargu.doc (DOC, 30KB) 2012-04-17 13:07:46 30KB 419 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 12-03-2012 07:14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Lipiec 12-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 17-04-2012 13:07:46