Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa zaprawy cementowej szybkowiążącej

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA ZAPRAWY CEMENTOWEJ SZYBKOWIĄŻĄCEJ

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

6.1.            deklaracje zgodności z polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii Europejskiej dla zapraw cementowych szybkowiążących do stosowania
w budownictwie komunikacyjnym, wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela, lub w przypadku zapraw cementowych szybkowiążących do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,  na które nie ma ustanowionej polskiej normy lub normy państw członkowskich Unii Europejskiej deklaracje zgodności
z aprobatą techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub innej jednostki certyfikującej wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela;

 

6.2.            aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu dopuszczający wyrób do kontaktu z wodą pitną;

 

6.3.            kartę katalogową produktu w języku polskim zawierającą informację o właściwościach fizyko – chemicznych, parametrach technicznych;

 

6.4.            kartę charakterystyki produktu chemicznego zgodną z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. (Dz. Urz. UE L 06.396)

 

7.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012

 

8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489 88 12; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

9.      Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

10.   Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11.   Oferty należy składać w terminie do dnia 24.02.2012r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego.

 

12.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2012r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  321 – 324.

 

13.   W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

14.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

15.     Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 86.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-09 14:32:56 86.KB 179 razy
2 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-09 14:32:42 63.KB 189 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-09 14:33:23 115KB 190 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 262KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-09 14:33:15 262KB 197 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-09 14:33:04 77.KB 175 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pismo_wyjasniajace_cement_szybkowiazacy.doc (DOC, 40KB) 2012-02-15 12:27:10 40KB 505 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynik.doc (DOC, 33KB) 2012-03-13 13:59:43 33KB 487 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 09-02-2012 14:32:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 09-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 13-03-2012 13:59:43