Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa pompowni wody wraz z przyłączem wodociągowym, przyłączem odwadniającym pompownię, przyłączem energetycznym oraz rozbiórka nieczynnej pompowni ścieków sanitarnych z obiektami towarzyszącymi ul. Modra dz. nr 59/19 obr.2044

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn. :

Budowa pompowni wody wraz z przyłączem wodociągowym, przyłączem odwadniającym pompownię, przyłączem energetycznym oraz rozbiórka nieczynnej pompowni ścieków sanitarnych z obiektami towarzyszącymi, ul. Modra w Szczecinie,

dz. 59/19 obr. 2044

 

1.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty budowlano-wykonawcze

     można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

     Sp. z o.o. w Szczecinie, pod adresem  www.zwik.szczecin.pl  ( przetargi)

2. Koszt udostępnienia : bezpłatnie

3.Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami  :

    Katarzyna Lipiec  tel. 91- 44-26-243,  Marek Świercz tel. 91-48-21-132

4.Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Proponowany termin  wykonania zamówienia: 2 – miesiące 2012 r. od przekazania placu

    budowy, nie później niż do 31.05.2012r.

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b) w latach 2006-2012 wykonali co najmniej jedną robotę w zakresie budowy urządzenia

    wodociągowego lub kanalizacyjnego o wartości co najmniej 50 000 zł netto

c) dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

    robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

    wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

    które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które

    uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy/ robót w zakresie sieci

    wodociągowych i  kanalizacyjnych bez ograniczeń.

    Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

    Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie

    złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy,

    zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

    Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia02.03.2012 r. do godz.1050 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w Sekretariacie nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu02.03.2012 r.

o godz.1100 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości  2 000 zł należy wnieść przed terminem złożenia ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Decyzja_1213-str.2.jpg (JPG, 283KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-08 08:10:47 283KB 25 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 509KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-08 08:08:39 509KB 91 razy
3 br_konstrukcyjna.zip (ZIP, 472KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-08 08:18:01 472KB 63 razy
4 plan_zagospod._terenu.zip (ZIP, 770KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-08 08:09:09 770KB 43 razy
5 br._sanitarna.zip (ZIP, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-08 08:15:31 1.0MB 74 razy
6 br._energetyczna-zewnetrzny_odcinek.zip (ZIP, 590KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-08 08:16:32 590KB 41 razy
7 opinia_geotech.zip (ZIP, 7.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-08 08:18:01 7.7MB 42 razy
8 Decyzja_IRD.jpg (JPG, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-08 08:10:30 1.0MB 28 razy
9 Decyzja_IRD-str.2.jpg (JPG, 745KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-08 08:09:56 745KB 36 razy
10 Decyzja_1213.jpg (JPG, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-08 08:11:17 1.1MB 25 razy
11 Decyzja_514.jpg (JPG, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-08 08:13:45 1.0MB 28 razy
12 Decyzja_514-str.2.jpg (JPG, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-08 08:12:00 1.1MB 26 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytania_i_odpowiedzi_.doc (DOC, 42KB) 2012-02-29 11:06:24 42KB 656 razy
2 Zmiana_Formularza_nr_1.doc (DOC, 28KB) 2012-02-29 13:31:07 28KB 500 razy
3 Formularz_nr_1.doc (DOC, 69.KB) 2012-02-29 13:31:23 69.KB 479 razy
Odwołania
1 zmiana_terminu.doc (DOC, 28.KB) 2012-02-29 11:04:53 28.KB 494 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_-_wynik_przetargu.doc (DOC, 21KB) 2012-03-12 14:23:17 21KB 483 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 08-02-2012 08:08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Lipiec 08-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 12-03-2012 14:23:17