Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa budynku Wydziału Produkcji Wody na terenie ZPW Pomorzany - AKPiA

O G Ł O S Z E N I E  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie przebudowy pn.:

Przebudowa budynku Wydziału Produkcji Wody na terenie ZPW Pomorzany – AKPiA
 
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 307, w godzinach 800?1400
lub w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, pod adresem www.zwik.szczecin.pl
2.    Koszt udostępnienia materiałów :   bezpłatnie   
3. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami: Ireneusz Mikiewicz                      tel. 91  442 62 11, Mariusz  Patyk tel. 91 489 88 23
4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
5. Termin  wykonania zamówienia  podwykonawca w ofercie.
6. Opis warunków zamówienia :
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ
b ) w latach  2007 - 2012 wykonali  co najmniej trzy wielostanowiskowe systemy SCADA dla obsługi 3 tysięcy zmiennych, co najmniej trzech instalacji z użyciem oprogramowania Wonderware, w tym z użyciem Platformy Systemowej Wonderware w technologii ArchestrA, co najmniej dwóch systemów sterowania lub monitorowania przy zastosowaniu światłowodów,
c)  dysponują:
- przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane  które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,
- zespołem składającym się z minimum trzech programistów, posiadających co najmniej trzyletnie doświadczenie w programowaniu systemów automatyki i HMI/SCADA,.   
Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
 Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 10.02..2012r. do godz. 10,00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 10.02.2012r.  o godz. 10 10 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Wadium w wysokości 30 000 zł należy wnieść przed terminem złożenia ofert.
Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Monitoring_wody_Przedmiar_Rev10.pdf (PDF, 550KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-01 14:26:50 550KB 213 razy
2 SIWZ_AKPiA.doc (DOC, 469KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-01 14:26:20 469KB 230 razy
3 opis_rysunki.pdf (PDF, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-01 14:26:50 16.MB 224 razy
4 punkty_pomiarowe_cisnienia_sieci.zip (ZIP, 15.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-06 09:51:13 15.MB 136 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie.doc (DOC, 19.KB) 2012-03-19 09:35:54 19.KB 445 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 01-02-2012 14:26:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Mikiewicz 01-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 19-03-2012 09:35:54