Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa pracowni mikrobiologicznej w Laboratorium Centralnym położonym na terenie ZPW Pomorzany

     O G Ł O S Z E N I E  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie przebudowy pn.:

         Przebudowa  pracowni mikrobiologicznej w Laboratorium Centralnym położonym na terenie ZPW Pomorzany
 
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, pod adresem www.zwik.szczecin.pl /przetargi/
2. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami: Irena Chwaścińska tel. 91  44 26 168,      Joanna Kordońska  tel. 91 48 98 835
3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
4. Termin proponowany wykonania zamówienia : 3 miesiące od przekazania placu budowy.
5. Opis warunków zamówienia :
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a)  spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ
b) w latach  2006 - 2012 wykonali  co najmniej dwie  roboty budowlane polegające na  budowie, przebudowie lub   remoncie obiektów budowlanych o wartości tych robót nie mniejszych niż 200.000 zł  netto każda..
c) dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
    Cena – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 15.02..2012r. do godz. 10,00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 15.02.2012r.  o godz. 10. 05 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Wadium w wysokości 6 000 zł należy wnieść przed terminem złożenia ofert.
Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 B_SANITARNA.zip (ZIP, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-01 11:05:40 1.5MB 267 razy
2 B_ELEKTRYCZNA.zip (ZIP, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-01 11:03:07 1.1MB 264 razy
3 PRZEDMIARY.zip (ZIP, 249KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-01 11:06:17 249KB 345 razy
4 SIWZ_Labolatorium.doc (DOC, 364KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-01 11:00:48 364KB 313 razy
5 B_ARCHITEKTURA_i_KONSTRUKCJA.zip (ZIP, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-01 11:01:44 1.9MB 281 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wynikach_przetargu.doc (DOC, 20.KB) 2012-03-05 11:07:01 20.KB 735 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_do_internetu.doc (DOC, 21KB) 2012-04-02 10:30:06 21KB 603 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 01-02-2012 11:00:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Chwaścińska 01-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 02-04-2012 10:30:06