Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA OBUWIA BEZPIECZNEGO DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów
o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA OBUWIA BEZPIECZNEGO DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE ”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy
z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

1.    Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

2.    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

3.    Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)    posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)    posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem     technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)    nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4.    W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

c)    aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5.    Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

6.    Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 6.1. deklaracje zgodności z WE wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela – dotyczy to zadania nr 1 pozycji 1, 3, 4, 5,  zadania nr 2 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Deklaracje zgodności z WE mają być dostarczone tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wstępnie wybrana jako najkorzystniejsza. Szczegółowe instrukcje odnośnie uzupełnienia owych deklaracji zgodności Wykonawca otrzyma wraz z pismem informującym o wstępnym wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

6.2. karty katalogowe zawierające takie informacje jak; nazwa produktu, charakterystyka produktu dotyczy każdej pozycji ujętej w zadaniu nr 1 (6 szt.) i  zadaniu nr 2 (10 szt.);

Karty katalogowe zaoferowanego obuwia mają być dostarczone tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wstępnie wybrana jako najkorzystniejsza. Szczegółowe instrukcje odnośnie uzupełnienia owych kart katalogowych Wykonawca otrzyma wraz z pismem informującym o wstępnym wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

7.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl w zakładce przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012

8.    Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489 88 10; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

9.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba zadań 2

10.    Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych

11.    Oferty należy składać w terminie do dnia 17.02.2012r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

12.    Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 17.02.2012r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 321 – 324

13.    Wadium  w wysokości: zadanie nr 1 – 1.000,00 zł, zadanie nr 2 – 2.000,00 zł, należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin al. Wojska Polskiego 1, 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ

14.    Kryterium oceny: cena - 100%

15.    Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-31 10:13:31 120KB 314 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-31 10:12:38 111KB 322 razy
3 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_1.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-31 10:14:07 150KB 319 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 275KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-31 10:11:45 275KB 348 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-31 10:13:47 113KB 305 razy
6 Zalacznik_nr_1_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia..pdf (PDF, 103KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-31 10:14:56 103KB 330 razy
7 Formularz_nr_1do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_2.xls (XLS, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-31 10:14:27 153KB 306 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 28KB) 2012-04-04 13:37:37 28KB 461 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 31-01-2012 10:11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Krupińska 31-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 04-04-2012 13:37:37