Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA FARB I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

OGŁOSZENIE

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA FARB I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

1.    Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

2.    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

3.    Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
a)     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.    Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

6.    Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

6.1.    karty charakterystyk Przedmiot zamówienia musi posiadać kartę charakterystyki produktu chemicznego –zgodną z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. (Dz. Urz. UE L 06.396)
            Karty będą dostarczone dla wyrobów wyszczególnionych w pozycjach od 1 do 33  zadania nr 1* oraz dla wyrobów wyszczególnionych w pozycjach od 1 do 28 zadania nr 2*.

7.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012

8.    Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489-88-12; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

9.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba zadań 2

10.    Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.    Oferty należy składać w terminie do dnia 14.02.2012r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

12.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2012r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr  321 – 324

13.    W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14.    Kryterium oceny: cena - 100%

15.    Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 59.KB) 2012-01-24 10:37:22 59.KB 455 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-24 10:37:22 84.KB 275 razy
2 FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 169KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-24 10:38:09 169KB 300 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-24 10:37:55 113KB 271 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 267KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-24 10:37:48 267KB 300 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-24 10:37:37 78.KB 278 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynik.doc (DOC, 33.KB) 2012-03-05 08:07:25 33.KB 450 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 24-01-2012 10:37:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Remiszewska 24-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 05-03-2012 08:07:25