Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa budynku Wydziału Produkcji Wody na terenie ZPW Pomorzany - AKPiA

O G Ł O S Z E N I E  

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie przebudowy pn.:

Przebudowa budynku Wydziału Produkcji Wody na terenie ZPW Pomorzany – AKPiA

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 307, w godzinach 800¸1400

lub w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, pod adresem www.zwik.szczecin.pl

2.    Koszt udostępnienia materiałów :   bezpłatnie  

3. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami: Ireneusz Mikiewicz tel. 91  442 62 11, Mariusz  Patyk tel. 91 489 88 23

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Proponowany termin  wykonania zamówienia 30. 11. 2012r. .

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) w latach  2006 - 2011 wykonali  co najmniej trzy wielostanowiskowe systemy SCADA dla obsługi 3 tysięcy zmiennych, co najmniej trzech instalacji z użyciem oprogramowania Wonderware, w tym z użyciem Platformy Systemowej Wonderware w technologii Orchestra, co najmniej dwóch systemów sterowania lub monitorowania przy zastosowaniu światłowodów,

c)  dysponują:

- przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane  które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,

- zespołem składającym się z minimum trzech programistów, posiadających co najmniej trzyletnie doświadczenie w programowaniu systemów automatyki i HMI/SCADA,.   

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia12.01..2012r. do godz.10,00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu12.01.2012r.  o godz.10 10 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 50 000 zł należy wnieść przed terminem złożenia ofert.

Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Monitoring_wody_Przedmiar_Rev10.pdf (PDF, 550KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-22 10:05:08 550KB 339 razy
2 SIWZ_Dyspozytornia_Pomorzany.doc (DOC, 468KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-22 10:04:39 468KB 357 razy
3 opis_rysunki.pdf (PDF, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-22 10:12:49 16.MB 315 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia_i_zmiany.doc (DOC, 20KB) 2011-12-30 08:40:26 20KB 452 razy
2 uzupelnienie.doc (DOC, 19.KB) 2012-01-05 12:43:58 19.KB 435 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_-_uniewaznienie_AKPiA.doc (DOC, 21.KB) 2012-01-18 11:49:17 21.KB 418 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 22-12-2011 10:04:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Mikiewicz 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 18-01-2012 11:49:17