Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA KONSOL WODOMIERZOWYCH, ZAWORÓW WODOMIERZOWYCH SKOŚNYCH ZWROTNO - ZAPOROWYCH I PRZEDŁUŻEK

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA KONSOL WODOMIERZOWYCH, ZAWORÓW WODOMIERZOWYCH SKOŚNYCH ZWROTNO – ZAPOROWYCH I PRZEDŁUŻEK ”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.      Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.      Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem     technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.      W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

6.1.            aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu dopuszczający wyroby do kontaktu z wodą pitną – dotyczy zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3, zadania nr 4, zadania nr 5.

 

6.2.            deklaracje zgodności z obowiązującymi polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii Europejskiej a w przypadku wyrobów dla których nie ma ustanowionej normy deklaracje zgodności z aktualną aprobatą techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę aprobującą wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela - – dotyczy zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3, zadania nr 4, zadania nr 5.

 

7.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl w zakładce przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2011

 

8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Artur Dybza - tel: 091 489 88 47; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

9.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba zadań 5

 

10.   Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

11.   Oferty należy składać w terminie do dnia 20.12.2011r.do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

12.   Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 20.12.2011r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 321 – 324

 

13.   Wadium  w wysokości: zadanie nr 1 – 500,00 zł, zadanie nr 2 – 3.000,00 zł, zadanie nr 3 – 1.000,00 zł, zadanie nr 4 – 1.500,00 zł,  zadanie nr 5 – 500,00 zł  należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin al. Wojska Polskiego 1, 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ

 

14.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

15.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 125KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-06 08:20:55 125KB 129 razy
2 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_5.xls (XLS, 60KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-06 08:20:40 60KB 139 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-06 08:21:15 115KB 125 razy
4 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_4.xls (XLS, 60KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-06 08:20:27 60KB 150 razy
5 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_3.xls (XLS, 60KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-06 08:20:18 60KB 145 razy
6 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_1.xls (XLS, 58.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-06 08:19:25 58.KB 147 razy
7 SIWZ.pdf (PDF, 273KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-06 08:19:15 273KB 158 razy
8 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-06 08:21:04 117KB 125 razy
9 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_zadanie_nr_2.xls (XLS, 59KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-06 08:19:36 59KB 138 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 28KB) 2012-02-17 11:02:44 28KB 587 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 06-12-2011 08:19:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Artur Dybza 06-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 17-02-2012 11:02:44