Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rozbudowa dotychczasowej infrastruktury informatycznej eksploatowanej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie obejmująca dostawę i instalację urządzeń zabezpieczających i monitorujących ruch w sieci komputerowej

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71 682 Szczecin wpisana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości  216. 686. 000 zł., adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej  387.000 €  pt. :

 

”Rozbudowa dotychczasowej infrastruktury informatycznej eksploatowanej w ZWiK  Sp. z o. o. w Szczecinie obejmująca dostawę i instalację urządzeń zabezpieczających i monitorujących ruch w sieci komputerowej”.

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie ” przetargu nieograniczonego ” z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zamówienie sektorowe.

 

1.         Przedmiotem zamówienia jest

 

” Rozbudowa dotychczasowej infrastruktury informatycznej eksploatowanej w ZWiK  Sp. z o. o. w Szczecinie obejmująca dostawę i instalację urządzeń zabezpieczających i monitorujących ruch w sieci komputerowej”. 

 

W  ramach  zamówienia  realizowane  będą  : 

 

I.          dostawy  :

 

1.         2szt. urządzeń typu UTM -  FortiGate FG310B wraz z licencjami i gwarancją

2.         urządzenia analizującego logi FortiAnalyzer 400 B wraz z licencjami i gwarancją

 

II.        usługi  :

 

1.         wykonanie  projektu  wdrożenia  klastra  dwóch firewalli FortiGate FG310B wraz z urządzeniem analizującym logi - FortiAnalyzer 400 B;

2.         instalacja i konfiguracja dostarczonego sprzętu;

3.         powdrożeniowe szkolenie administratorów;

4.         szkolenie w zakresie obsługi systemu przeprowadzone przez Wykonawcę.

 

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia zawiera  zał. nr 1 do SIWZ, który  jest  integralną  częścią  SIWZ.

 

2.         Termin wykonania zamówienia.

Przedmiotowe zamówienie powinno być wykonane w terminie nie dłuższym niż  4  miesiące od dnia zawarcia umowy. Wykonawca w swojej ofercie określi realny termin, uwzględniający wykonanie wszystkich przewidzianych zamówieniem dostaw i usług.

 

3.         Prawidłowo złożona oferta zawiera następujące dokumenty :

a)         ofertę warunków wykonania zamówienia  (formularz nr 1);

b)        oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt. 4.1. rozdziału III SIWZ (formularz nr 2);

c)         aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego;

d)        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

e)         aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS;

f)         aktualne  informacje  z  Krajowego  Rejestru  Karnego,  o  których  mowa  w  pkt.  4.2.6.  rozdziału  III  SIWZ ;

g)         referencje,  Deklaracje Zgodności, o  których  mowa  w  pkt.  4.4  rozdziału  III  SIWZ ;

h)         dowód  wniesienia  wadium ;

i)         opis przedmiotu oferty : oferowany sprzęt.

 

Uwaga:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty  umowę  spółki  cywilnej.

 

4.         W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ  zamieszczonej na stronie internetowej ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.

 

5.         Wadium  

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2.000 zł. przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I O/Szczecin nr  28 1240 3813 1111 0000 4375 6360,

do dnia :  7. 12. 2011 r.   do  godz.  10 30

Inne formy wadium określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

6.         Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami :

Kierownik Działu Informatyki mgr Ewa Kolasińska, tel. (091) 44-26-228,  e mail : ewakol@zwik.szczecin.pl

 

7.         SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ i odpowiedzi na pytania  Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zakładu.

 

8.         Oferty należy składać w terminie do dnia :  7. 12. 2011 r.   do  godz.  10 30

w Sekretariacie siedziby Zamawiającego przy  ul.  M. Golisza 10   w Szczecinie.

 

9.         Otwarcie ofert odbędzie się w dniu : 7. 12. 2011 r. o godz. 11  w  siedzibie  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy  ul. Maksymiliana  Golisza 10  w  Szczecinie  w  sali   nr 321.

 

10.       Kryterium oceny : cena  100 %

 

11.       Termin związania ofertą : 60 dni.

 

12.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej lub częściowej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_.doc (DOC, 66.KB) 2011-12-01 08:37:27 66.KB 449 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_1.doc (DOC, 30KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-01 08:37:41 30KB 67 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 229KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-01 08:37:27 229KB 82 razy
3 zal_nr_1_.doc (DOC, 57KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-01 08:38:08 57KB 68 razy
4 FORMULARZ_3_WZOR_UMOWY.doc (DOC, 98KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-01 08:37:58 98KB 65 razy
5 FORMULARZ_2.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-01 08:37:49 24KB 63 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_podpisaniu_umowy.doc (DOC, 24KB) 2011-12-21 07:20:57 24KB 433 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 01-12-2011 08:37:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 01-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 21-12-2011 07:20:57