Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH ORAZ PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE

 

                            Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENICZNO – SANITARNYCH ORAZ PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE ”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.      Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.      Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem     technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.      W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 

6.1.            kartę katalogową na zaoferowane środki sanitarne ujęte w zadaniu nr 1 (ręczniki   papierowe, papier toaletowy małe roki, papier toaletowy duże rolki, czyściwo przemysłowe) w której znajdują się co najmniej takie informacje jak: gramatura, rozmiar itd. – zalecane

 

6.2.            kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia zgodną z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie „REACH” (Dz.U.UE.L.06.396.1) – dotyczy zadania nr 4.

 

7.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl w zakładce przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2011

 

8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489 88 10; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

9.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba zadań 4

 

10.   Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

11.   Oferty należy składać w terminie do dnia 17.11.2011r.do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

12.   Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 17.11.2011r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 321 – 324

 

13.   Wadium  w wysokości: zadanie nr 1 – 2.000,00 zł, zadanie nr 2 – 1.000,00 zł, zadanie nr 3 – 1.000,00 zł, zadanie nr 4 – 2.000,00 zł  należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin al. Wojska Polskiego 1, 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ

 

14.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

15.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-31 14:42:22 127KB 138 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-31 14:43:36 120KB 134 razy
3 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_3.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-31 14:41:50 150KB 140 razy
4 formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_4.xls (XLS, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-31 14:42:00 151KB 132 razy
5 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_1.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-31 14:41:29 150KB 151 razy
6 SIWZ.pdf (PDF, 281KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-31 14:43:26 281KB 191 razy
7 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-31 14:43:08 114KB 128 razy
8 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_2.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-31 14:41:40 150KB 145 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe_o_wyborze_oferty.doc (DOC, 26KB) 2011-12-28 14:13:15 26KB 421 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 31-10-2011 14:41:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Krupińska 31-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 28-12-2011 14:13:15