Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Wydobycie oraz odzysk lub unieszkodliwienie osadów z klarowania wody (grupa 19 09 02 Katalogu odpadów) ze zbiornika zalądowania w ZPW Miedwie

OGŁOSZENIEZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin, NIP 851-26-24-854, Regon 811931430, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy – 216.686.000,00 złotych adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości przekraczającej 387.000 euro na:

„Wydobycie oraz odzysk lub unieszkodliwienie osadów z klarowania wody (grupa 19 09 02 Katalogu odpadów) ze zbiornika zalądowania w ZPW Miedwie”

szacowana przez Zamawiającego ilość osadów wynosi ok. 5.768 ton.
1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej pzp.
2. Miejsce realizacji: Obiekty zbiornika zalądowania na terenie ZPW Miedwie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.
3. Termin realizacji zamówienia – umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
4.1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) spełniają warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4.2. Przez posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, o których mowa w pkt 4.1. ppkt (1) należy rozumieć posiadanie:
1) jeżeli wykonawca przewiduje odzysk wydobytego odpadu – decyzji zezwalającej wykonawcy na odzysk odpadu (19 09 02) w ilości nie mniej niż 5.768 ton suchej masy;
2) jeżeli wykonawca przewiduje unieszkodliwienie wydobytego odpadu - decyzji zezwalającej wykonawcy na unieszkodliwianie odpadu (19 09 02) w ilości nie mniej niż 5.768 ton suchej masy;
3) jeżeli wykonawca przewiduje transport odpadów z miejsca ich wydobycia do miejsca ich unieszkodliwienia lub odzysku – decyzji zezwalającej wykonawcy na transport odpadu (19 09 02).
4.3. Przez posiadanie wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie wykazanie się przez wykonawcę wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujących usług:
1) co najmniej jednej usługi polegającej na wydobyciu odpadów ze zbiorników wodnych w ilości co najmniej 50.000 m3 uwodnionego odpadu;
2) co najmniej jednej usługi polegającej na odzysku lub unieszkodliwieniu co najmniej 2.500 ton odpadów,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże oddzielnie dwie usługi, o których mowa wyżej, jak również w sytuacji, gdy wykonawca wskaże tylko jedną usługę w zakres, której wchodziło równocześnie wydobycie odpadów ze zbiorników wodnych w ilości co najmniej 50.000 m3 uwodnionego odpadu, oraz odzysk lub unieszkodliwienie co najmniej 2.500 ton odpadów.

4.4 Przez znajdowanie się w sytuacji finansowej należy rozumieć posiadanie przez wykonawcę na rachunku środków finansowych w wysokości co najmniej 300.000,00 zł, lub zdolności kredytowej w wysokości 300.000,00 zł.

4.5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie dokumentów wymaganych na podstawie niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonych przez wykonawcę wraz z jego ofertą, w oparciu o zasadę „spełnia” - „nie spełnia”. Niespełnienie przez wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z przedmiotowego postępowania.
4.6 Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych
w pkt 4.1. do 4.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem określonym w formularzu nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) jeżeli wykonawca przewiduje odzysk wydobytego odpadu - decyzję zezwalającą wykonawcy na odzysk odpadu (19 09 02) w ilości nie mniejszej niż 5 768 ton suchej masy;
3) jeżeli wykonawca przewiduje unieszkodliwienie wydobytego odpadu – decyzję zezwalającą wykonawcy na unieszkodliwianie odpadu (19 09 02) w ilości nie mniejszej niż 5.500 ton suchej masy;
4) jeżeli wykonawca przewiduje transport odpadów z miejsca ich wydobycia do miejsca ich unieszkodliwienia lub odzysku - decyzję zezwalającą wykonawcy na transport odpadu (19 09 02);
5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu:
a) co najmniej jednej usługi polegającej na wydobyciu odpadów ze zbiorników wodnych w ilości co najmniej 50.000 m3 uwodnionego odpadu;
b) co najmniej jednej usługi polegającej na odzysku lub unieszkodliwieniu co najmniej 2.500 ton odpadów,
z podaniem przedmiotu tej usługi, zakresu (ilości odpadów) oraz daty wykonania i jej odbiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
6) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości co najmniej 300.000,00 zł, lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 300.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy wartości pieniężne wyrażone w informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będą wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiające dla przeliczenia tego, czy wykonawca spełnia warunek przyjmie średni kurs NBP danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE o przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli w tym dniu nie zamieszczono kursu, to ostatni kurs jaki został zamieszczony przed dniem ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE..

4.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych – formularz nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,
(w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, powinni oni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,
4.8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Prawa zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

4.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 4.7 ppkt 2, 3, 4 i ppkt 6 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 4.7 ppkt 5 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych

Dokumenty, o których mowa w pkt 4.9. ppkt 1 lit a i c oraz ppkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.9. ppkt 1 lit b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.10 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.9. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.11 Zamawiający informuje, że stosownie do treści przepisu art. 26 ust. 2b PZP, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (www.zwik.szczecin.pl) lub otrzymać w Dziale Kontroli i Zamówień Publicznych przy ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, pokój 221 w godz. 900÷ 1400 (Tel. 091-44-26-276, 0693-392-823).
6. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: w zakresie technicznym przedmiotu zamówienia Pan Maciej Jutrzenka Trzebiatowski, Tel. 091-48-98-824, 0605-821-948 (m.trzebiatowski@zwik.szczecin.pl) w zakresie formalnym Pan Bogusław Kaliciak (Tel. 091-44-26-276, 0693-392-823 (b.kaliciak@zwik.szczecin.pl).
7. Oferty należy składać w terminie do dnia 23.12.2011 r. do godz. 12.00 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2011r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, pok. nr 321-324 (sala konferencyjna).
9. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wnieść przed terminem składania ofert wadium w wysokości 75.000,00 złotych.
10. Kryterium oceny: cena - 100%.
11. Termin związania ofertą – 60 dni bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Usługi zakwalifikowane według grup CPV: 90000000-7- Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne, 90500000-2-Usługi związane z odpadami,90513600-2- Usługi usuwania osadów.
13. Zamawiający nie przewiduje: możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp; nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp; nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25.10.2011 r.
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_O_PRZETARGU.doc (DOC, 72KB) 2011-10-25 12:09:16 72KB 679 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalacznik_nr_1.zip (ZIP, 8.3KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-25 12:09:23 8.3KB 707 razy
2 zalacznik_nr_2a.zip (ZIP, 2.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-25 12:09:47 2.8MB 677 razy
3 zalacznik_nr_2.zip (ZIP, 43.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-25 13:21:08 43.MB 694 razy
4 zalacznik_nr_3.zip (ZIP, 22.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-25 12:09:36 22.KB 679 razy
5 SIWZ_-_zbiornik_zaladowania.doc (DOC, 411KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-25 12:09:17 411KB 748 razy
6 zalacznik_nr_4.zip (ZIP, 4.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-25 12:09:52 4.1MB 692 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Szczegolowy_opis_zamowienia-poprawiony.doc (DOC, 41KB) 2011-11-29 14:56:11 41KB 754 razy
2 Odpowiedzi_na_pytania_02.01.2012.doc (DOC, 42KB) 2012-01-02 10:24:35 42KB 621 razy
3 OGLOSZENIE_O_PRZETARGU-ze_zmianami.doc (DOC, 75KB) 2011-12-13 14:21:42 75KB 600 razy
4 OGLOSZENIE_O_PRZETARGU-Poprawione.doc (DOC, 75KB) 2011-11-29 14:55:24 75KB 644 razy
5 Odpowiedzi_na_pytania,_zmiana_SIWZ_i_ogloszenia_oraz_zmiana_terminu_skladania_ofert.doc (DOC, 85.KB) 2011-11-29 14:55:03 85.KB 672 razy
6 SIWZ_-_zbiornik_zaladowania_poprawiony.doc (DOC, 410KB) 2011-11-29 14:55:50 410KB 954 razy
7 Odpowiedzi_na_pytania_zmiana_SIWZ_i_ogloszenia_wraz_z_przesunieciem_terminu_skladania_ofert_13.12.2011.doc (DOC, 58KB) 2011-12-13 14:21:22 58KB 768 razy
Wynik postępowania
1 rozstrzygniecie_postepowania_zbiornik_miedwie.doc (DOC, 35.KB) 2012-03-29 14:20:49 35.KB 785 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 25-10-2011 12:09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 25-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 29-03-2012 14:20:49