Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na rok 2012

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin, , NIP 851-26-24-854, Regon 811931430, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy – 216.686.000,00 złotych adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości przekraczającej 387.000 euro na:

 

Sukcesywny zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na rok 2012.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej w łącznej szacunkowej ilości 31 736,145 MWh (+/-10%) rocznie.

Określona powyżej ilość jest ilością szacunkową (prognozowaną).

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej pzp.

1.         Miejsce realizacji: Obiekty należące do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie .zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do opublikowanego SIWZ. 

 

2.         Termin realizacji zamówienia – umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy, licząc od dnia jej zawarcia, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

3.         Warunki udziału w postępowaniu:

 

            3.1.      O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.:

(1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

(2)       posiadają wiedzę i doświadczenie;

(3)       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

(4)       spełniają warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej.

            3.2. Przez posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, o których mowa w pkt. 3.1. ppkt. (1) należy rozumieć posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz.625 tekst jednolity ze zm.).

 

3.3.      Przez posiadanie wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1. ppkt 2) należy rozumieć wykazanie się przez wykonawcę zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 5 dostaw zbliżonych co do charakteru i w ilości porównywalnej lub większej od zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, tj. dostawa obejmująca sprzedaż na rynku kontraktowym energii elektrycznej na rzecz odbiorców końcowych (w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne) w ilości nie mniejszej niż 30 308,018 MWh (+/-10%) rocznie w okresie 12 miesięcy. 

 

3.4.      Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie dokumentów wymaganych na podstawie  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonych przez wykonawcę wraz z jego ofertą, w oparciu o zasadę „spełnia - nie spełnia”. Niespełnienie przez wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

3.5.      Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych

w pkt. 3.1. ppkt. (1) do (4), wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

3.5.1.   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem określonym w formularzu nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.5.2.   koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo energetyczne,

3.5.3.   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 dostaw, których przedmiotem była sprzedaż energii elektrycznej, zbliżonych co do charakteru i w ilości porównywalnej lub większej od zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Formularz nr 4);

3.5.4. oświadczenie, iż na dzień składania oferty posiada aktualna umowę lub promesę umowy z ENEA Operator Sp. z o.o.  umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tych podmiotów,

 

3.6.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

3.6.1.   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych – formularz nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.6.2.   aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.6.3.   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.

(w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, powinni oni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)

3.6.4.   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,

3.6.5.   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

3.6.6.   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

3.7.      Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Prawa zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

3.8.      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1)        punkty 3.6.2., 3.6.3., 3.6.4. i 3.6..6. niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

a)         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)        nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 

2)        pkt. 3.6.5. niniejszego ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Prawa zamówień publicznych

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.8. ppkt. 1) lit a) i c) oraz ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.8. ppkt. 1) lit b) niniejszego ogłoszenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.6.      Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.8. niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.7.      Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5.8.Wykonawca winien ponadto załączyć do oferty oświadczenie, iż na dzień składania oferty posiada aktualna umowę lub promesę umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tych podmiotów

4.         Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (www.zwik.szczecin.pl) lub otrzymać w Dziale Kontroli i Zamówień Publicznych  przy ul. Golisza 10, 71-682  Szczecin, pokój 221 w godz.   900÷ 1400

   (Tel. 091-44-26-276, 0693-392-823).

5.         Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: w zakresie technicznym przedmiotu zamówienia Pan Mariusz Patyk, Tel. 91-48-98-823; 605-073-313, m.patyk@zwik.szczecin.pl) w zakresie formalnym Pan  Bogusław Kaliciak    (Tel. 091-44-26-276, 0693-392-823; b.kaliciak@zwik.szczecin.pl).

6.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy Pzp. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

8.         Oferty należy składać w terminie do dnia 23.12.2011  r. do godz.  12.00 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin.

9.         Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 23.12.2011r. o  godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, pok. nr  321-324 (sala konferencyjna).

10.       Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 100.000,00 złotych.

11.       Kryterium oceny: cena  - 100%.

12.       Termin związania ofertą – 60 dni bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.       Usługi zakwalifikowane według grup CPV: 09000000-3- Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii09300000-2-Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.

14.       Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.

15.       Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.10.2011 r.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-dostawa_energii_elektrycznej.pdf (PDF, 328KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-20 14:48:42 328KB 549 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_ENERGIA.doc (DOC, 84.KB) 2011-12-12 15:00:09 84.KB 456 razy
2 OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_ENERGIA-poprawione_grudzien.doc (DOC, 85KB) 2011-12-16 14:37:18 85KB 486 razy
3 SIWZ_grudzien.doc (DOC, 737KB) 2011-12-16 14:37:44 737KB 595 razy
4 Odpowiedzi_na_pytania,_zmiana_ogloszenia_i_terminu_skladania_ofert_grudzien.doc (DOC, 437KB) 2011-12-16 14:37:04 437KB 446 razy
5 Odpowiedzi_na_pytania.doc (DOC, 68.KB) 2011-11-24 13:00:34 68.KB 469 razy
Odwołania
1 zmiana_terminu_skladania_ofert.doc (DOC, 20.KB) 2011-12-16 14:40:37 20.KB 400 razy
2 Przedluzenie_terminu_skladania_ofert.doc (DOC, 31KB) 2011-11-30 10:42:28 31KB 407 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_rozstrzygnieciu__postepowania_na_zakup_energii.doc (DOC, 29KB) 2012-02-08 14:32:33 29KB 436 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 20-10-2011 14:48:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 20-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 08-02-2012 14:32:33