Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KIELICHOWYCH I KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KIELICHOWYCH I KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO ”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

1. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

6.1. deklarację zgodności z obowiązującą normą PN - EN 545 wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela dla zaoferowanych wyrobów – dotyczy zadania nr 1 i nr 2

6.2. aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu dopuszczający zaoferowane wyroby do kontaktu z woda pitna – dotyczy zadania nr 1 i nr 2.


7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl w zakładce przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2011

8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Edyta Krupińska - tel: 091 489 88 10; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba zadań 2

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.10.2011r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2011r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 321 – 324

13. Wadium w wysokości: zadanie nr 1 – 1.500,00 zł, zadanie nr 2 – 4.000,00 zł, należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ

14. Kryterium oceny: cena - 100%
15. Termin związania ofertą – 60 dni
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_rozpoczeciu_postepowania.doc (DOC, 54KB) 2011-10-07 14:41:46 54KB 474 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 14:43:29 123KB 181 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 14:42:27 117KB 176 razy
3 Formularz_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_1.xls (XLS, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 14:44:15 153KB 178 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 274KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 14:41:46 274KB 174 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 14:43:47 113KB 182 razy
6 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_2.xls (XLS, 229KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-07 14:44:38 229KB 192 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyniku.doc (DOC, 25.KB) 2011-11-17 09:02:25 25.KB 494 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 07-10-2011 14:41:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 07-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 17-11-2011 09:02:25