Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA ŁĄCZNIKÓW NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH RUROWO - RUROWYCH I RUROWO - KOŁNIERZOWYCH, DOSZCZELNIACZY RUROWYCH, ZŁĄCZY NAPRAWCZYCH ROZBIERALNYCH, NASUWEK NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH DWUDZIELNYCH I TRÓJDZIELNYCH ORAZ WPUSTÓW ULICZNYCH

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA ŁĄCZNIKÓW NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH RUROWO - RUROWYCH I RUROWO - KOŁNIERZOWYCH, DOSZCZELNIACZY RUROWYCH,  ZŁĄCZY NAPRAWCZYCH ROZBIERALNYCH, NASUWEK NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH DWUDZIELNYCH I TRÓJDZIELNYCH  ORAZ WPUSTÓW ULICZNYCH”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm..) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl w zakładce przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2011

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dominik Zakrzewski - tel: 091 489 88 14; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba zadań 6

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

10.   Oferty należy składać w terminie do dnia 21.10.2011r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.   Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 21.10.2011r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 321 – 324

 

12.   Wadium  w wysokości: zadanie nr 1 – 4.500 zł, zadanie nr 2 – 2.000 zł zadanie nr 3 - 1.000 zł, zadanie nr 4 – nie wymagane, zadanie nr 5 – 2.000 zł, zadanie nr 6 – 1.500 zł, należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin
al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ

 

13.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-04 09:25:22 127KB 222 razy
2 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_5.xls (XLS, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-04 09:21:52 151KB 204 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 179KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-04 09:26:36 179KB 230 razy
4 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_3.xls (XLS, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-04 09:20:14 153KB 212 razy
5 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_6.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-04 09:22:20 150KB 231 razy
6 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_1.xls (XLS, 167KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-04 09:18:27 167KB 237 razy
7 SIWZ.pdf (PDF, 276KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-04 09:26:18 276KB 208 razy
8 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-04 09:25:53 114KB 207 razy
9 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_4.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-04 09:21:03 149KB 211 razy
10 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_2.xls (XLS, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-04 09:19:27 153KB 221 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 40KB) 2011-12-21 09:36:29 40KB 474 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 04-10-2011 09:18:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Zakrzewski 04-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 21-12-2011 09:36:30