Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chloranu (I) sodu stabilizowanego (podchlorynu sodu stabilizowanego)

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA WODNEGO ROZTWORU CHLORANU(I) SODU STABILIZOWANEGO (PODCHLORYNU SODU STABILIZOWANEGO)”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)    aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl w zakładceprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2011

 

7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Renata Remiszewska - tel: 091 489 88 12; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.   Oferty należy składać w terminie do dnia14.10.2011r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2011r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324

 

12.    Wadium  w wysokości:3 000 zł – trzy tysiące złotych należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360

      SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium

      określa SIWZ.
 

13.   Kryterium oceny: cena brutto za zadanie – 100%

 

14.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf (PDF, 101KB) 2011-09-28 11:57:11 101KB 420 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-28 11:57:36 90.KB 216 razy
2 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 76.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-28 11:57:53 76.KB 214 razy
3 SIWZ_Podchloryn_stab_2011.pdf (PDF, 275KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-28 11:58:23 275KB 173 razy
4 FORMULARZ_NR_1.xls (XLS, 267KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-28 11:57:11 267KB 154 razy
5 UMOWA_Podchloryn_2011.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-28 11:58:40 120KB 240 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_wyniku_Brenntag.doc (DOC, 23KB) 2011-11-16 11:49:07 23KB 415 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 28-09-2011 11:57:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Remiszewska 28-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 16-11-2011 11:49:07