Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

 

„DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4
i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia: Zamówienie ma zostać zrealizowane do 30.12.2011r. dotyczy wszystkich zadań.

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienialub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 d)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (12 zadań):

Zadanie nr 1 – Chromatograf jonowy

Zadanie nr 2 –  Mikroskop laboratoryjny z kontrastem fazowym

Zadanie nr 3 – Wirówka laboratoryjna

Zadanie nr 4 – Mineralizator blokowy Kjeldahl’a

Zadanie nr 5 – System do uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy

Zadanie nr 6 – Mieszadło magnetyczne wielostanowiskowe

Zadanie nr 7 – Suszarka laboratoryjna markiMEMMERT

Zadanie nr 8 – Mikroskop odwrócony

Zadanie nr 9 – Suszarka laboratoryjna

Zadanie nr 10 – Piec muflowy

Zadanie nr 11 – Mętnościomierz

Zadanie nr 12 – Demineralizator

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.   Oferty należy składać w terminie do dnia03.10.2011r.do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego

 

11.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2011r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającego,                   pok. nr  321-324

 

12.   Wadium w wysokości: zadanie nr 1 – 6.000,00 zł; zadanie nr 2 – 1.000,00 zł; zadanie nr 3 – 1.000,00 zł; zadanie nr 4 – 1.000 zł; zadanie nr 5 – 1.000,00 zł; zadanie nr 6 – 300,00 zł zadanie nr 7 – 500,00 zł; zadanie nr 8 – 500,00 zł; zadanie nr 9 – 500,00 zł; zadanie nr 10 – 1.000 zł; zadanie nr 11 – 500,00 zł; zadanie nr 12 – 500,00 zł; należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360

      SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium

      określa SIWZ.

 

13.   Kryterium oceny ofert: cena netto za zadanie – 100%

 

14.   Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf (PDF, 104KB) 2011-09-20 10:18:40 104KB 411 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_urzadzenia_lab_2011.pdf (PDF, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-20 10:19:17 269KB 239 razy
2 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 122KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-20 10:18:40 122KB 207 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-20 10:19:40 113KB 204 razy
4 FORMULARZ_NR_1.pdf (PDF, 205KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-20 10:18:22 205KB 270 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_3.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-20 10:19:32 111KB 208 razy
6 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-20 10:18:50 112KB 209 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pismo_wyjasniajace_sprzet_lab_2011_ogA_oszenie_I.pdf (PDF, 120KB) 2011-09-28 14:43:40 120KB 535 razy
2 FORMULARZ_NR_1_po_modyfikacji.pdf (PDF, 204KB) 2011-09-28 14:43:25 204KB 492 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_urzadzenia_lab_2011.pdf (PDF, 97.KB) 2011-12-19 08:39:04 97.KB 549 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 20-09-2011 10:18:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 20-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 19-12-2011 08:39:04