Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych
o wartości nie przekraczającej 387.000 euro pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
W SZCZECINIE”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

1. Termin realizacji zamówienia – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

a) zaświadczenie Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzające, że producent przestrzega zasad wdrożonego systemu HACCP;

b) aktualny protokół badania laboratoryjnego lub wynik badania laboratoryjnego lub świadectwo jakości, potwierdzony przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną lub Inspektorat Weterynarii lub laboratorium wewnętrzne producenta lub inne uprawnione laboratorium dla każdego zaoferowanego produktu wystawiony w 2011r. potwierdzający zgodność zaoferowanych produktów z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996r., Nr 60, poz. 279) – zalecane

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Bogusława Kęska - tel: 091 489-88-11; Jarosław Skobel - tel 091 489-88-18

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 04.10.2011r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego.

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2011r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 321 – 324.

13. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14. Kryterium oceny: cena - 100%

15. Termin związania ofertą – 60 dni
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 54KB) 2011-09-12 14:49:46 54KB 433 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-12 14:50:47 90.KB 235 razy
2 FORMULARZ_NR_1_-__do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-12 14:51:31 149KB 171 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-12 14:50:15 113KB 236 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 258KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-12 14:49:46 258KB 255 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 88.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-09-12 14:51:12 88.KB 235 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 23.KB) 2011-10-14 07:30:40 23.KB 436 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 12-09-2011 14:49:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 12-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 14-10-2011 07:30:40