Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

"Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Sowińskiego w Szczecinie"- zadanie I oraz "Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Sowińskiego w Szczecinie" zadanie II

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony

(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :

„Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Sowińskiego w Szczecinie"- zadanie I oraz "Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Sowińskiego w Szczecinie" – zadanie II”.

 

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie  Zamawiającego

     www.zwikszczecin.ploraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano-wykonawczym

     sieci i czasową organizacją ruchu na czas budowy w  Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 318,

     w godzinach 800¸1400  

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Katarzyna Lipiec  tel. ( 091)  442 – 62 - 43

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Proponowany termin  wykonania zamówienia : Zamawiający wymaga, aby zadanie II zostało zrealizowane nie później niż do 15.XII.2011r., natomiast zadanie I w ciągu 4 miesięcy 2012 r. od przekazania placu budowy, nie później niż do 31.07.2012r. Przy czym przekazanie placu budowy dla zadania I będzie uzależnione od warunków atmosferycznych.

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b )  wykonali co najmniej 500 metrowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych

    o średnicy min. 300 mm oraz przeprowadzili renowację kanałów z zastosowaniem wykładziny CIPP.

  Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

    Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia29.08.2011r. do godz.1050 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w Sekretariacie nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu29.08.2011r. o godz.1100   w sali nr 319 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości  60 000 zł należy wpłacić : przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź  gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych  przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie-do_inernetu.doc (DOC, 31.KB) 2011-08-10 07:29:48 31.KB 437 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 przedmiar_przebudowa.pdf (PDF, 344KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:31:45 344KB 217 razy
2 renowacja-plan.pdf (PDF, 2.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:29:48 2.1MB 205 razy
3 SIWZ.doc (DOC, 404KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:29:48 404KB 212 razy
4 Zatwierdzenie_Czasowej_Organizacji_ruchu.pdf (PDF, 88.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:42:08 88.KB 206 razy
5 opis_techniczny-renowacja.pdf (PDF, 347KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:30:34 347KB 218 razy
6 rys_nr_02_tablica_informacyjna.jpg (JPG, 508KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:39:49 508KB 196 razy
7 organizacja_ruchu_-_projekt.pdf (PDF, 4.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:29:48 4.9MB 182 razy
8 ZAA_A_CZNIK_NR_4-_Zestawienie_koordynacyjne.doc (DOC, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:40:27 37.KB 201 razy
9 renowacja-schemat.pdf (PDF, 157KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:37:34 157KB 227 razy
10 renowacja-profil.pdf (PDF, 53.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:36:00 53.KB 270 razy
11 Przedmiar_dla_zakresu_prac_z_projektu_branzy_drogowej.pdf (PDF, 15.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:35:37 15.KB 227 razy
12 zgA_oszenie_-_przebudowa.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:43:39 44.KB 195 razy
13 przedmiar_renowacja.pdf (PDF, 607KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:33:26 607KB 222 razy
14 organizacja_ruchu-przedmiar.pdf (PDF, 69.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:31:04 69.KB 203 razy
15 Zgloszenie_renowacja.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:42:34 44.KB 210 razy
16 wpusty_deszczowe_-_branza_drogowa.zip (ZIP, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:29:48 13.MB 203 razy
17 przebudowa_projekt.pdf (PDF, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:29:48 10.MB 206 razy
18 opinia_geotechniczna.pdf (PDF, 8.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-10 07:29:48 8.0MB 200 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedz_do_przetargu_16.08.11r.doc (DOC, 27.KB) 2011-08-16 13:17:33 27.KB 471 razy
2 odpowiedz_do_przetargu_18.08.11r.doc (DOC, 28KB) 2011-08-18 11:19:12 28KB 420 razy
3 Pytania_do_przetargu-19.08.11.doc (DOC, 27KB) 2011-08-23 07:50:15 27KB 408 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_-_wynik_przetargu.doc (DOC, 22KB) 2011-09-14 09:48:32 22KB 430 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 10-08-2011 07:29:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 10-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 14-09-2011 09:48:32