Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw ciekłych w systemie kart flotowych

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 71-682 Szczecin wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy – 216.686.000,00 adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości przekraczającej 387.000 euro na:

„Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw ciekłych w systemie kart flotowych
dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm.)

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych - benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup paliw płynnych w następujących szacunkowych ilościach :
a) benzyna bezołowiowa - około 25.000 dcm3 rocznie
(75.000 dcm3 w okresie trwania umowy),
b) olej napędowy ON - około 400.000 dcm3 rocznie
(1 200 000 dcm3 w okresie trwania umowy).

Określone powyżej ilości są ilościami szacunkowymi (prognozowanymi), a jednocześnie maksymalnymi.

2.1. Realizacja zakupu paliw odbywać się będzie :
a) w stacjach paliwowych wykonawcy, pracujących w systemie całodobowym, we wszystkie dni tygodnia.
b) bezpośrednio do zbiorników paliwowych pojazdów zamawiającego,
c) do innych zbiorników na karty wystawione na okaziciela na sprzęt,
d) sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego,
e) w rozliczeniu bezgotówkowym na podstawie kart flotowych.

2.2. Zamawiający wymaga aby najbliższe stacje paliw wykonawcy znajdowały się nie dalej niż 5 km liczonej przebiegiem trasy dojazdowej publicznymi drogami kołowymi,
od niżej wymienionych adresów w Szczecinie :
a) ul. Ceglana 2
b) ul. Golisza 10
c) ul. Zapadła 8
d) ul. Wspólna 41
oraz nie dalej niż 15 km od Zakładu Produkcji Wody Miedwie w miejscowości Nieznań,
- gdzie zlokalizowane są miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego.

2.3. Wykonawca wyda zamawiającemu następujące rodzaje kart flotowych :
a) na nr rejestracyjny lub nr inwentarzowy (w przypadku koparko – ładowarek) pojazdu napędzanego olejem napędowym lub benzyną bezołowiową w ilości – 102 szt.,
b) na okaziciela dla sprzętu napędzanego olejem napędowym lub benzyną bezołowiową
w ilości – 18 szt.
c) na okaziciela dla pojazdów napędzanych olejem napędowym lub benzyną bezołowiową
w ilości – 4 szt.
Wskazane wyżej ilości mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

2.4 Warunki dotyczące kart flotowych :
a) karty będą służyć do zakupu paliw,
b) zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wydaniem i obsługą kart,
c) karty będą zabezpieczone kodem identyfikacyjnym PIN,
d) realizacja zakupu paliwa za pomocą karty musi zawierać opcje podawania przez kierowcę tankowanego pojazdu stanu jego licznika przebiegu kilometrów z chwili tankowania lub przypisania pobranego paliwa konkretnej jednostce organizacyjnej na rzecz której pobrano paliwo do sprzętu oraz nazwisko osoby pobierającej paliwo,
e) ustala się limit wartościowy zakupu paliwa na kwotę maksymalnie do 2000 zł (dwa tysiące zł), dla jednej transakcji,
f) termin ważności karty – 3 lata.

2.5. Benzyny bezołowiowe oraz oleje napędowe muszą spełniać wymagania jakościowe określone dla paliw ciekłych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r.(Dz. U. Nr 221, poz. 1441) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz normach PN-EN 228:2009 i PN-EN 590+A1:2010 w gatunkach B, D, F (oleje dla okresu letniego, przejściowego oraz zimowego). Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ich niezachowanie.

2.6. Przyjmuje się dwa okresy rozliczeniowe za zakupione paliwa w miesiącu kalendarzowym. Za każdy z tych okresów wykonawca będzie wystawiał zbiorcze faktury VAT wraz ze szczegółowym raportem transakcji, z minimum 14-dniowym (słownie: czternaście) terminem płatności od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

2.7. Dla ułatwienia rozliczenia zakupionego paliwa, wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury zbiorcze :
a) dla pojazdów podlegających odliczeniu podatku VAT od paliwa,
b) dla pozostałych pojazdów,
c) dla sprzętu z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego.

2.8. Szczegółowy raport transakcji będzie wykazem zbiorczym, usystematyzowanym wg kolejności dat zakupu, zawierającym poniższe dane :
- daty i dokładny czas przeprowadzonych poszczególnych transakcji,
- numery rejestracyjne pojazdów lub nazwiska osób dokonujących transakcji,
- numery kart flotowych na które dokonano zakupu,
- stan licznika pojazdu,
- nazwę jednostki organizacyjnej Zamawiającego na rzecz której pobrano paliwo do sprzętu,
- ilość i cenę z dnia zakupu oraz nazwisko osoby dokonującej transakcji,
- dane identyfikacyjne dotyczące stacji na których przeprowadzono transakcje.

2.9. Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliw będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o ilość i cenę zakupionego paliwa, podaną na fakturze VAT za dany okres rozliczeniowy, z uwzględnieniem upustu.

2.10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu całodobowy monitoring on-line poprzez spersonalizowaną stronę internetową, aktualizowaną przynajmniej raz na dobę, umożliwiającą na bieżąco podgląd dokonanych transakcji, możliwość blokady zagubionych kart oraz zamawiania nowych, możliwość sporządzania raportów wg własnych kryteriów a także dostęp do faktur i informacji o aktualnych cenach. Generowane raporty transakcji muszą być rozpoznawalne przez najpopularniejsze na rynku aplikacje do zarządzania flotami pojazdów.

2.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji mniejszych ilości paliw od określonych w pkt. 2, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

2.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.13. Złożenie oferty przez oferenta niezgodnej z powyższymi warunkami będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

3. Termin realizacji zamówienia (obowiązywania umowy) - 36 miesięcy licząc od
dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania deklarowanej ilości zakupu paliwa
zawartej w umowie w zależności co nastąpi wcześniej.

4. Warunki udziału w postępowaniu
4.1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.:
(1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
(2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
(3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
(4) spełniają warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4.2. Przez posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
o których mowa w pkt 4.1. ppkt (1) należy rozumieć posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.)

4.3. Przez dysponowanie potencjałem technicznym, należy rozumieć dysponowanie przez wykonawcę stacjami paliw znajdującymi się nie dalej niż 5 km liczonej przebiegiem trasy dojazdowej publicznymi drogami kołowymi, od niżej wymienionych adresów w Szczecinie:
a) ul. Ceglana 2
b) ul. Golisza 10
c) ul. Zapadła 8
d) ul. Wspólna 41
oraz nie dalej niż 15 km od Zakładu Produkcji Wody Miedwie w miejscowości Nieznań,

- gdzie zlokalizowane są miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego

 

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania

5.1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonych przez wykonawcę wraz z jego ofertą, w oparciu o zasadę „spełnia” - „nie spełnia”. Niespełnienie przez wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

5.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych
w pkt 4.1. ppkt (1) do (4) niniejszego ogłoszenia, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem określonym w formularzu nr 2 stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo energetyczne,

3. wykaz stacji paliw płynnych będących w dyspozycji Wykonawcy, znajdujących się w najbliższym położeniu (do 5 km oraz do 15 km) od miejsc garażowania pojazdów ZWiK Spółka z o.o. wskazanych w rozdz. II pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzony na formularzu nr 4 stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


5.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udziale zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych – formularz nr 3 stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,
(w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, powinni oni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,

5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5.4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 Prawa zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
5.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3:
1) pkt 5.3. ppkt 2, pkt 5.3. ppkt 3, pkt 5.3. ppkt 4 i pkt 5.3. ppkt 6 niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5.3. ppkt 5 niniejszego ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych
Dokumenty, o których mowa w pkt 5.5.. ppkt 1 lit a i c oraz ppkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.5. ppkt 1 lit b) niniejszego ogłoszenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5. niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.7. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego kilku wykonawców występuje wspólnie (konsorcjum) składając jedną ofertę
i ponosząc solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, obowiązani są oni spełnić następujące wymagania:

1) oferta wspólna winna być złożona zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, przy czym każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć oświadczenia i dokumenty na ich potwierdzenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, określone w pkt. 5.2.1, 5.2.2, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty określone w pkt. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 niniejszego ogłoszenia; Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.2.1. oraz 5.3.1 może także złożyć pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
2) wykonawcy występujący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez pełnomocnika,
4) z pełnomocnikiem prowadzona będzie wszelka korespondencja w trakcie postępowania, ze skutkiem dla całego konsorcjum,
5) w formularzu nr 1 powinni być wyraźnie wskazani wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną.

5.8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → zamówienia publiczne → przetarg nieograniczony sektorowy powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp

7 Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dominik Zakrzewski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości założenia oferty częściowej w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy Pzp.

9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10 Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa
w art.. 147 ustawy Pzp.

11 Oferty należy składać w terminie do dnia 12.09.2011r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin.

12 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2011r o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 321 – 324 (sala konferencyjna)

13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wnieść wadium
w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego :
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin
Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360
SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360
z dopiskiem „Wadium – EM/DZ/PN/SEK/ 05/2011”

Inne formy wadium określa SIWZ.

14 Kryterium oceny ofert: cena - 100%

15 Termin związania ofertą – 60 dni

16 Dostawa zakwalifikowana według grup CPV: 09134100-8 - olej napędowy, 09132100-4 – benzyna bezołowiowa

17 Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej, zamówień uzupełniających.

18 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy. Warunki zmian zostały szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

19 Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
w dniu 29.07.2011r
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 101KB) 2011-07-29 12:31:21 101KB 504 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 360KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-08-03 10:18:29 360KB 408 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_po_modyfikacji.pdf (PDF, 360KB) 2011-08-30 10:13:53 360KB 732 razy
2 pismo_wyjasniajace_ogolne.pdf (PDF, 113KB) 2011-08-30 10:13:37 113KB 515 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku.doc (DOC, 32.KB) 2011-09-29 14:17:34 32.KB 496 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_paliwo.pdf (PDF, 116KB) 2011-11-02 13:53:30 116KB 512 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 29-07-2011 12:31:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 29-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 02-11-2011 13:53:30